Gozdar
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Osnovni podatki
  Share Natisni, dodaj na Facebook, pošlji po e-pošti,...
Ime programa: Gozdar
Pridobljeni naziv: gozdar
Trajanje: 3 leta
Št. Kreditnih točk: 180
Zaključek šolanja: Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je potrebno s pozitivno oceno zaključiti vse predpisane programske enote in opraviti zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor
Šolnina/vpisnina:

?ni vpisnine

Št. točk za vpis: ni omejitve vpisa
Velikost razreda: 26
Omejitev vpisa: V izobraževalni program se lahko vpišeš, če si uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
Št. vpisnih mest: 26
Video predstavitev:
URL
Video povezave:

Pestrost dela v gozdu

Gozdarstvo za malo mlajše

Dijaški dom

Dijaški dom - jedilnica

Izobraževanje odraslih: Da
Tip programa: 6231 14001
Izvajalec: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Vpisni pogoji V izobraževalni program se lahko vpišeš, če si uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
Usposobljenost V času izobraževanja se boš naučil opravljati svoje delo po načelih sonaravnosti in trajnostnega razvoja. Odgovorno in samostojno boš sposobni reševati poklicne naloge pri poseku in obdelavi drevesa, krojenju debla, izvajanju gozdnega reda ter opravljanju sečnje v posebnih in izrednih razmerah. Usposobil se boš za vlačenje in zbiranje sortimentov ter delo na rampnem prostoru in izvajanje spravila lesa v posebnih in izrednih razmerah. Naučil se boš, kako ohranjati in vzdrževati funkcijo gozda ter vzdrževati gozdne prometnice in manjše vodotoke v gozdnem prostoru. Usposobil se boš za uporabo in vzdrževanje ročnega orodja, motornih žag in pripomočkov za delo v gozdu in z gozdnimi drevesnicami. Naučil se boš delati v skupini, uporabljati primerno pisno in ustno komunikacijo ter informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Veliko praktičnih spretnosti in veščin boš dobil med 24-tedenskem usposabljanju pri delodajalcih.
Prehodnost programa

 Dijaki, ki zaključijo program gozdar lahko nadaljujejo šolanje v naši šoli v programu gozdarski tehnik (izredno) in programih hortikulturni tehnik (3+2) in kmetijsko-podjetniški tehnik (3+2). Dijaki, ki uspešno zaključijo te programe pridobijo V. stopnjo izobrazbe in se njihove možnosti za nadaljnje šolanje izenačijo s tistimi, ki končajo srednje strokovno izobraževanje (več o tem si lahko preberete pri programu gozdarski tehnik).

Dijaki, ki se zaposlijo, se lahko po 3 letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja (iz predmeta slovenščina in matematika ali angleščina na ravni poklicne mature) neposredno vpišejo na višje šole (VI. Stopnja izobrazbe), brez predhodno opravljene V. stopnje izobrazbe.
 
Dijaki, ki bi želeli neposredno opraviti splošno maturo, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki traja 1 leto in se zaključi s splošno maturo, ki jim omogoča neposredni prehod na vse višje šole in fakultete.
Posebnosti programa

?

Možnost nadaljevanja S pridobljeno izobrazbo Gozdar se boš lahko zaposlil v gozdarskih podjetjih, drevesnicah ali na kmetijah. Izobraževanje lahko nadaljujete v programu poklicno-tehniškega izobraževanja Kmetijsko podjetniški tehnik. S poklicno maturo se lahko vpišete v višješolski program gozdarstva ali upravljanje podeželja in krajine, z opravljenim 5. predmetom poklicne mature pa tudi na univerzitetni študij gozdarstva.
Delo in zaposlitev

Poklici vezani na program:

Gozdar, Gozdarski inšpektor, Gozdarski inženir

Opis programa Izobraževalni program omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij Gozdarski sekač/Gozdarska sekačica, Gozdarski gojitelj/ Gozdarska gojiteljica in Gozdarski traktorist/ Gozdarska traktoristka.
Predmetnik http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/SPI/gozdar/posebnidel.htm
Podatke zbral in posredoval Zavod RS za zaposlovanje ZRSZ | eSvetovanje
Vzpostavljamo uporaben in koristen spletni servis za poklicno izobraževanje. Zato smo odvisni od vašega potrpljenja in odzivov. Javite, kako lahko še pomagamo. »