Pomoč svetovalnim delavcem

Kako pomagati izbrati poklic?
 • Pri izbiri dejavnosti vseživljenjske karierne orientacije upoštevajte razvojne zakonitosti in značilnosti učenca, dijaka ali študenta na vseh področjih razvoja.
 • Spodbujajte učenca, dijaka ali študenta pri izražanju poklicnih želja.
 • Vključujte elemente poklicne vzgoje v pouk: povezujte učno snov s svetom poklicev, izvedite naravoslovne, kulturne ali športne dni na temo poklicev, razpišite seminarske in projektne naloge na temo poklicev in možnosti zaposlovanja v okolju, predstavite posamezne poklice pri pouku.
 • Učence, dijake, študente spodbujajte, da opazujejo druge pri delu in ugotavljajo znanja in lastnosti, ki so v nekem poklicu nujna.
 • S skupinami učencev in dijakov ali s celotnim razredom naredite delavnice na teme: kaj bi rad postal, kakšne so moje želje, kakšen sem in kakšni so moji sošolci, odkrivam svoje interese, spoznavanje različnih poklicev, kaj me pri pogledu v mojo prihodnost skrbi, v čem si zaupam, kdo me lahko podpre, kdo so moji vzorniki, komu se lahko zaupam.
 • Organizirajte in izvajajte različne ekskurzije in obiske podjetij (obiski lokalnih podjetij in institucij, kjer si učenci, dijaki ali študenti ogledajo tehnološki proces in spoznajo poklice v praksi) ali vabite v šolo starše, da predstavijo svoj poklic.
Kako pomagati izbrati šolo?
 • Izvajajte individualne pogovore z učenci, dijaki ali študenti o njihovem nadaljnjem izobraževanju in prihodnosti (pri reševanju učnih in vzgojnih težav ter osebnih problemov).
 • Učencem, dijakom in staršem posredujte informacije o pogojih in postopkih vpisa v nadaljnjo stopnjo izobraževanja (opozorite jih na pomembne datume, na uporabo različnih knjižnih in avdio-vizualnih virov, omogočite jim dostop do računalnikov in jim pomagajte pri iskanju informacij preko interneta).
 • Učence in dijake naučite izpolnjevati različne prijave za vpis v šole, vloge za štipendije, prošnje za obisk podjetja ali šole in podobno.
 • S srednjimi šolami ali fakultetami se poskušajte dogovoriti o predstavitvenem dnevu za vaše učence ali dijake.
Kako pomagati izbrati program?
 • Razložite učencem, dijakom in njihovim staršem razlike med izobraževalnimi programi in njihovem trajanju.
NPK

Svoja znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki jih ne moreš dokazati s šolskim spričevalom, lahko izkažeš pred državno komisijo in si s tem pridobiš certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Certifikat sicer ne izkazuje stopnje izobrazbe, dokazuje pa tvojo poklicno usposobljenost in je veljaven v vsej državi.

Postopek

 1. Tvoja prijava
 2. Svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazi, izdelki, priznanja ...)
 3. Ugotavljanje in potrjevanje NPK

Izvajanje NPK - opravljanje izpitov

Vstopne pogoje, ki jih moraš izpolnjevati, če želiš pristopiti k preverjanju za pridobitev certifikata, preberi v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Za informacijo o ceni kontaktiraj svetovalca za nacionalne poklicne kvalifikacije (kontaktni podatki so navedeni na strani izvajalca izobraževanja).

Za več informacij si poglej spletno stran NPK.

Izobraževanja

Kot svetovalci v osnovnih šolah igrate eno od pomembnih vlog v življenju mladih, ki se odločajo za nadaljnje šolanje in poklic. Zagotovo se v tem procesu informiranja in svetovanja srečujete z veliko vprašanji, na katera ni enostavnega in enoznačnega odgovora. V želji, da bi vam pri tej pomembni nalogi lahko vsaj malo pomagali in poskušali odgovoriti vsaj na nekatera vprašanja, smo za vas pripravili seminar Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole.

Cilji seminarja:

 • Predstavitev povezave med teorijo, prakso in politikami v karierni orientaciji, ter današnjo družbo
 • Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moje osebnostne lastnosti in poklici
 • Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moji poklicni interesi
 • Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moje spretnosti
 • Spoznati metodo načrtovanja kariernih ciljev
 • Predstavitev potencialov Gestalt terapije v svetovalni praksi
 • Izmenjava strokovnih mnenj

Vsebine seminarja:

Predavatelji na seminarju:

 • Mag. Miha Lovšin, CPI
 • dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje
 • Julija Pelc, MKZ Rakitna
 • Tatjana Dobnikar Verbnik, OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuče

Izvedba:
Trenutno ni razpisanih datumov izvedbe, lahko pa nam javite vaš interes.

Strokovni članki

Strokovne članke s področja svetovanja za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere lahko spremljate v naslednjih slovenskih strokovnih revijah in časopisih:

Druga strokovna literatura

2011

2010

2009

 • Futures Woorkbooks. (200). Self assessment. Dostopno na: http://www.leedsmet.ac.uk/careers
 • Jelenc-Krašovec, S. 2009. Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Možina, T., Klemenčič, S., Vilič Klenovšek, T., Rupert, J. (2009). Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
 • Niklanovič, S. (2009). Povzetek strokovnih podlag za izgradnjo sistemskega pristopa k vseživljenjski karierni orientaciji v okviru Operativnega programa razvoj človeških virov 2007-2013. Ljubljana: Kadis.
 • CEDEFOP (2009): Professionalising career guidance. Practititioner competence and qualification routes in Europe. Thessaloniki: CEDEFOP. Dostopno na: http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf

2008

2007

2006

 • Brečko, D. (2006). Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in posameznikom. Ljubljana: Planet GV.
 • Bezić T. [et al.] (2006): Informiranje in svetovanje za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere v Sloveniji. Ljubljana: ACS. 
 • Dostopno na:http://www.acs.si/upload/doc/38_Informiranje_in_svetovanje_za_vsezivljenjsko_ucenje_in_razvoj_kariere_v_Sloveniji.pdf
 • CEDEFOP (2006): Izboljšanje politik in sistemov vseživljenjske karierne orientacije. Uporaba skupnih referenčnih orodij. Ljubljana: ZRSZ.
 • EC & OECD (2006): Karierna orientacija. Priročnik za oblikovalce politike. Ljubljana: ZRSZ. Rupar B., G Rostohar (Ur.) (2005): Načrtovanje in vodenje kariere. Ljubljana: ZRSŠ.

2005

 • Ažman, T. in dr. (2005). Načrtovanje in vodenje kariere: priročnik za poklicno orientacijo v srednjih šolah. Ljubljana: ZRSŠ, str. 79-120.

2003

 • Ažman T. [et. Al.] (2003): Nacionalni standard ključne kvalifikacije Za NAČRTOVANJE in vodenje kariere Srednje poklicno izobraževanje. Ljubljana: CPI, neobjavljeno.
 • Jelenc Krašovec S., Jelenc Z. (2003): Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

2002

 • Vilič Klenovšek T., Klemenčič S. (2002): Svetovanje v izobraževanju odraslih. Ljubljana: ACS.
 • Pregelj Arčon B. & N. Skrt Leban (2000): Poklicna orientacija v 7. in 8. razredu osnovne šole. Priročnik za strokovne delavce. Nova Gorica: Educa.
 • Muršak, J. (2002): Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost inšport, Urad RS za šolstvo, center RS za poklicno izobraževanje.

2001

 • Rupar B., M. Žvokelj (2001): Poklicna orientacija v petem in šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: ZRSŠ.
 • Muršak, J. (2001):Kompetence kot osnova razvoja sodobnih sistemov poklicnega izobraževanja. V publikaciji: Sodobna pedagogika letnik 52 št. 4 (nov. 2001), str. 66-79.
 • Resman, M et al.: Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Arh, J. et al.: Poklicna orientacija na razpotju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

1999

 • Zbornik (1999). Poklicna orientacija na razpotju/Careers guidance Which way now?IAEVG pridružena konferenca. Bled, 5.-7.maj 1999. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

1998

 • Niklanović, S. (ur.) (1998): Kako naj svetujem? Prispevki o poklicnem svetovanju. Ljubljana: Izida.

1997

 • Žerovnik V. [et al.] (1997): Iskanje pravega poklica. Priročnik za delo svetovalcev, učiteljev in staršev. Ljubljana: Izida.

1996

 • Deželno ravnateljstvo za izobraževanje in kulturo (1996): Šolska in poklicna orietnacija. Trst: Riva Artigrafiche spa.
Strateški slovenski dokumenti

Strateški slovenski dokumenti, ki so podlaga svetovalnemu delu so lahko temeljni državni razvojni dokumenti, kot tudi nekateri specifični dokumenti, ki dajejo smernice neposredno za razvoj in izpeljevanje svetovalnega dela za izobraževanje, za izbiro poklica in razvoj kariere, za zaposlovanje in za osebni razvoj.

 • V Državnem razvojnem programu 2007-2013 so opredeljene temeljne strateške usmeritve razvoja Slovenije na vseh področjih in tako tudi za razvoj in udejanjanje vseživljenjskega učenja in razvoja človeških virov 
   
 • Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 [.pdf, 1.5mb] (služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno ureditev, Ljubljana 16.4.2007) je temeljni dokument, ki daje strateške in strokovne podlage za razvojne projekte, ki bodo sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada (85%) na področju razvoja človeških virov 
   
 • Strategija vseživljenjskosti učenja [.pdf, 1.8mb] (MŠŠ, 2008) je najnovejši strateški dokument Ministrstva za šolstvo in šport, ki daje temelje usmeritve za nadaljnji razvoj vzgoje in izobraževanja v R Sloveniji. V samem uvodu je zapisano, da s to strategijo uveljavljamo v Sloveniji vseživljenjskost učenja kot vodilno načelo vsega izobraževanja in učenja ter kot temeljno družbenorazvojno strategijo v Sloveniji (ki bo pripomogla k udejanjanju vseh štirih strateških razvojnih ciljev Slovenije: družbenim, gospodarskim, trajnostnemu razvoju ter umestitvi Slovenije v mednarodnem okolju)
   
 • Programske smernice Svetovalna služba v osnovni šoli[.pdf, 2.2mb] in Svetovalna služba v srednjih šolah [.pdf, 2.0mb] je pripravila Kurikularna komisija za svetovalno delo v letu 1998, Zavod RS za šolstvo pa v letu 2008 izdal tudi v knjižni obliki. Smernice opredeljujejo splošna izhodišča šolskega svetovalnega dela in osnovna področja dela svetovalne službe v šolah in dijaških domovih
   
 • V temeljnem strateškem dokumentu za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji do leta 2010, v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010 (Ur.l. RS, št. 70/2004), so opredeljena temeljna prednostna področja in cilji razvoja izobraževanja odraslih ter potrebni pogoji za njihovo uresničevanje
   
 • Povzetek gradiva »Koncept nadaljnjega razvoja, širjenja in povezovanja svetovalnih dejavnosti v Sloveniji« [.pdf, 500kb] (2006: koncept je nastal z medresorskim sodelovanjem v okviru razvojne naloge, financirane s strani Evropskega socialnega sklada – 75% in Ministrstva za šolstvo in šport – 25% v letih 2004-2006) opredeljuje možne smeri nadaljnjega razvoja in povezovanja različnih svetovalnnih dejavnosti v Sloveniji, s ciljem zagotavljanja večje kakovosti, celovitosti in dostopnosti svetovanja za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere vsem prebivalcem Slovenije (od predšolskih otrok do odraslih) 
   
 • Program ukrepov aktivne politike zaposlovanje 2007 – 2013 [.pdf, 2.2mb]. Aktivnosti programa APZ za obdobje 2007–2013 so razvrščene med štiri ukrepe, ki se nanašajo na poglavitne prednostne naloge in cilje trga dela v Republiki Sloveniji: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, programi za povečanje socialne vključenosti.
   
 • Program izobraževanj za brezposelne osebe za šolsko leto 2008/09 [.pdf, 1.5mb]. S programom izobraževanja za brezposelne osebe država Slovenija omogoča brezposelnim osebam vključitev v izobraževanje po javno veljavnih programih, s ciljem povečanja njihovih zaposlitvenih možnosti. Program omogoča pridobitev osnovnošolske izobrazbe, srednje izobrazbe (poklicne, splošne in strokovne), višje strokovne, visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, pa tudi vključitev v druge splošne javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, ki prispevajo k ponovnemu socialnemu vključevanju skupin s posebnimi potrebami in pri udeležencih spodbujajo nadaljnje možnosti za učenje in vključevanje v vseživljenjsko izobraževanje.
Delavnica pisanje za splet

Glede na to, da se pogosto srečujete s pisanjem vsebin za splet, ki je postal pomembno orodje promocije vaše šole, smo za vas organizirali delavnico »pisanje za splet«. Delavnica je namenjena vsem tistim, ki administrirate oz. boste administrirali vsebine o vaši šoli na vaši spletni strani ali na portalu www.mojaizbira.si. Delavnica je prav tako namenjena tudi tistim, ki načrtujete posodobitve spletnih strani vaših šol oz. intraneta.

Cilji delavnice:

 • osvojiti vse postopke potrebne za učinkovito in hitro urejanje vsebin na spletni strani www.mojaizbira.si o vaši šoli in programih, ki jih izvajate,
 • spoznati zakonitosti spletnega medija,
 • spoznati tehnike pisanja s katerimi boste pisci vsebin učinkovito in privlačno predstavili vašo šolo na spletnem mediju,
 • spoznati prednosti in pomanjkljivosti spletnih strani vaših šol.

Program delavnice:

 • Pregled administratorskih nalog s praktičnimi primeri
 • Predstavitev okvirov spletnega medija
 • Navodila za pisanje
 • Praktični primeri in vaja
 • Analiza spletnih strani šol

Predavatelj na delavnici:

 • Vuk Ćosić, Case Sensitive d.o.o.
 • Miha Lovšin, CPI

Izvedba:
Trenutno ni razpisanih datumov izvedbe, lahko pa nam javite vaš interes.

Delavnica o komuniciranju

Kot šolski delavci se vse pogosteje srečujete tudi z različnimi oblikami marketinškega komuniciranja. Pravilna izbira medija komuniciranja, vsebine in terminskega načrta so le nekatere od bistvenih komponent uspešne promocije izobraževalnih programov in šole. Za vse ki se na šoli ukvarjate s tovrstnimi aktivnostmi smo za vas pripravili Delavnico o komuniciranju.

Cilji delavnice:

 • naučiti se, kako se pripraviti pred začetkom načrtovanja uspešne marketinške kampanje,
 • naučiti se, kako zasnovati marketinško kampanjo,
 • naučiti se, kako realizirati marketinške ideje,
 • naučiti se vzpostaviti klimo za kreativno snovanje marketinške kampanje.

Vsebina delavnice:

 • Aktivno oglaševanje
 • Priprava na kampanjo in analiza obstoječih gradiv šol
 • Snovanje kampanje
 • Izvedba kampanje

Predavatelj na delavnici:

 • Mag. Jaka Lenardič, direktor in lastnik agencije za komuniciranje ENKI

Izvedba:
Trenutno ni razpisanih datumov izvedbe, lahko pa nam javite vaš interes.

Zakonodaja

Zakonodaja na področju šolstva opredeljuje strukturo šolskega sistema na vseh stopnjah izobraževanja. Slovenski šolski sistem postaja primerljiv z evropskimi zakonskimi in vzgojno izobraževalnimi standardi.

Posodabljanje poklicnega šolstva ima za cilj uspešno in učinkovito soočanje z novimi izzivi v gospodarstvu, usklajevanje svojih programov s potrebami trga ter spodbujanje permanentnega, vseživljenjskega in kakovostnega izobraževanja tako dijakov kot tudi delavcev v šolskih ustanovah. Na tej strani se lahko seznanite z nekaterimi koristnimi informacijami na področju slovenske in evropske zakonodaje.

Več povezav lahko najdete na:

Zakonodaja na Ministrstvu za izboraževanje, znanost in šport

Zbirka predpisev na SIO

 

Zaposlovanje in trg dela

Zakonodaja za področje zaposlovanja in trga dela vključuje zakone pravilnike in druge predpise iz področja delovnih razmerij in trga dela.

 

Štipendiranje

Konec leta 2006 se je ustanovil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije [hyper link na www.ad-futura.si, ki skrbi za Zoisove štipendije za nadarjene, kadrovske štipendije, nagrade za trajnostni razvoj družbe in druge. Sklad je tako centralna izvedbena institucija za štipendiranje in razvoj kadrov v Sloveniji.

Področje štipendiranja urejajo: