Predstavitev

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.

Kontakt:
Sara Gošnak
Telefon: 01 586 42 31
E-pošta: sara.gosnak@cpi.si

O projektu

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski  svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev poklicev.

Mojaizbira.si omogoča preprost in učinkovit dostop do zbranih informacij, ki bi jih sicer morali iskati po številnih drugih spletnih straneh. Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in Zavoda RS za zaposlovanje. Podatke o šolah pa sproti dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji.

Mojaizbira.si bo mladim in njihovim staršem v veliko pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni poti, za svetovalce pa uporabno orodje pri svetovalnem delu.

Novostim spletnega mesta lahko sledite tudi prek Facebook-a, kjer se bomo z veseljem odzvali na vaše komentarje in vprašanja.

Spletna stran mojaizbira.si je bila zagnana leta 2008, v letu 2014 je potekala prenova, sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

V projektu so sodelovali partnerji, ki s svojo osnovno dejavnostjo pokrivajo izobraževanje dijakov in odraslih, pripravljajo izobraževalne programe in poklicne standarde, svetujejo mladim in odraslim o njihovi nadaljnji poklicni poti, organizirajo dogodke za mlade in odrasle ter, ki povezujejo delodajalce in šolo.

 

Center RS za poklicno izobraževanje

Center RS za poklicno izobraževanje je javni zavod, ki ga je leta 1995 ustanovila vlada in soustanovile Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. Center RS za poklicno izobraževanje opravlja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Več: www.cpi.si

 

Andragoški center Slovenije

Andragoški center Slovenije je javni zavod na področju izobraževanja odraslih, ki že od leta 1991 raziskovalno, razvojno, izobraževalno, svetovalno in promocijsko deluje v slovenskem prostoru.

Več: www.acs.si

 

Obrtno podjetniška zbornica

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je sodobna zbornica obrti in podjetništva, osrednja institucija znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike ter je primerljiva z najbolj dejavnimi zbornicami v Evropski uniji.

Več: www.ozs.si

 

Zavod RS za zaposlovanje in Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je osrednja ustanova na trgu dela, ki neposredno in posredno prispeva k povečanju zaposlenosti prebivalstva v Sloveniji. Kot sestavni del Zavoda deluje tudi NCIPS, ki zbira in posreduje informacije o izobraževanju in zaposlovanju doma in v Evropi.

Več: www.ess.gov.si

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pristojno za naloge, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi partnerji, politiko zaposlovanja doma in v tujini itd.

Več:www.mddsz.gov.si

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja upravne in strokovne naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih ter športa.

Več: www.mizs.gov.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana)

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana(BIC Ljubljana) je javni zavod, izobraževalna ustanova z več kot 160 letno tradicijo. Center združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. V okviru naših izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem pridobiti poleg splošnega tudi strokovno znanje in kompetence s področij: živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije ter gostinstva in turizma. Odzivamo se na potrebe iz okolja, zato poleg javno veljavnih programov izvajamo tudi druge vrste strokovnega usposabljanja in tečaje.

Več: www.bic-lj.si