Dekan fakultete

Skrbi, da pedagoški proces na fakulteti nemoteno teče

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi, da pedagoški proces na fakulteti nemoteno teče
  • oblikuje strategijo na pedagoškem področju, vključno z oblikovanjem novih študijskih programov
  • zadolžen je za to, da vse službe znotraj fakultete (referat, mednarodna pisarna, računovodstvo, knjižnica, založba in računalniški center) delujejo usklajeno in učinkovito
  • odgovoren je za finančno poslovanje fakultete 
  • ureja odnose z drugimi fakultetami
  • komunicira s študenti.

Osebnostne lastnosti:

Dekan mora znati prisluhniti sodelavcem in biti potrpežljiv. Imeti mora sposobnost dogovarjanja, saj se večina odločitev sooblikuje na kolegiju dekana, kjer sodelujejo vsi prodekani in tajnik fakultete. Vsi prisotni izrazijo svoje mnenje in predlagajo rešitve. Ker je dekan tisti, ki sprejme končno odločitev, potrebuje tudi spretnosti za skupinsko delo, pogajanja ter učinkovito odločanje v težavnih situacijah. Delo dekana je stresno, odgovorno in zahtevno, zato mora biti v dobrem psihofizičnem in zdravstvenem stanju.

Pogoji dela:

Kandidat za dekana mora pripraviti program dela in zmagati na volitvah. Gre za voljeno funkcijo, pri čemer imajo volilno pravico vsi člani akademskega zbora, ki ga sestavljajo asistenti, docenti ter redni in izredni profesorji. Po statutu univerze traja mandat dekana dve leti. V tem času opravlja pedagoško delo le eno tretjino delovnega časa. Ostali dve tretjini časa dela v pisarni, kjer potekajo tudi sestanki kolegija. 

Delovni pripomočki:

Dekan mora poznati predvsem pravne dokumente: zakon o visokem šolstvu, pravila o organiziranosti in delovanju fakultete in akte, ki regulirajo posamezna področja dela na fakulteti, kot so pravilniki o dodiplomskem in podiplomskem ter doktorskem študiju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Znanja in kompetence:

  • Dekansko delo je funkcija, ki jo opravlja redni ali izredni profesor. 
  • Običajno je zaposlen na fakulteti že dalj časa in ima izkušnje v pedagoškem procesu.
  • Dekan pozna pravne dokumente s področja visokega šolstva.
komunicira s študenti
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: