Direktor centra za socialno delo

direktor

Kaj delavec običajno dela:

  • ima pregled nad celotnim delovanjem centra za socialno delo, je strokovni kot tudi poslovni vodja
  • kot strokovni vodja deluje znotraj delovnih skupin in svetuje pri reševanju težav svojim sodelavcem
  • vodi financiranje in pregled nad računovodstvom, organizira delo znotraj centra, skrbi za kadrovanje in izvaja nadzor podrejenih
  • je odgovoren za odločitve strokovnih delavcev in sprejema pritožbe strank
  • kot poslovni vodja predstavlja center za socialno delo navzven (odgovarja na vprašanja medijev, sodeluje s pristojnim ministrstvom).
     

Osebnostne lastnosti:

Pomemben je interes za delo z ljudmi in sposobnost komuniciranja z različnimi profili ljudi. Pri reševanju življenjskih stisk je potrebna zmožnost vživljanja v stisko posameznika, saj ga je le tako mogoče razumeti in sprejeti ustrezno odločitev. Direktor mora biti čustveno stabilna osebnost, saj delo večkrat prinaša stresne situacije. Potreben je občutek za splošno blaginjo uporabnikov, kot tudi želja po izboljšanju kakovosti življenja ljudi, katerim so namenjene dejavnosti centra. V veliki meri k temu pripomoreta prijaznost in življenjski optimizem direktorja.

Pogoji dela:

Ritem dela je intenziven zaradi projektov, ki se začenjajo na novo ali izboljšujejo in dopolnjujejo. Delovni dan direktorja obsega 8 ur, po potrebi tudi več, zlasti ko ima obveznosti na terenu ali sestanke izven domačega kraja. Delo na terenu poteka, ko gre za izjemne primere, v katerih lahko najučinkoviteje posreduje direktor s svojo prisotnostjo, npr. v primeru naravne nesreče (poplave, potres), ko je treba na teren oditi nemudoma. 

Delovni pripomočki:

Osnovni dokument za direktorjevo delovanje je Akt o ustanovitvi centra za socialno delo. Direktor se neprestano strokovno izobražuje in sledi novim dognanjem na področjih, ki so povezana z njegovim delovnim mestom, na primer zmanjševanje nasilja v družini, prestajanje zaporne kazni izven zapora in podobno. Njegovo delo je neločljivo povezano z uporabo računalnika, e-pošte, interneta, baz podatkov ter telefona.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima univerzitetno izobrazbo, je strokovno usposobljen in ima znanje o socialnem delu.
  • Ima znanja iz psihologije, sociologije, prava in organizacije.
  • Je komunikativen in prijazen.
Otrokom je namenjena velika pozornost.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: