Ekolog

Raziskuje in ocenjuje vplive na okolje.

Kaj delavec običajno dela:

 • raziskuje in ocenjuje vplive na okolje in s tem povezana tveganja;
 • izvaja in analizira meritve onesnaženosti ter opazovanja v okolju;
 • ugotavlja stanje in kakovost vodnih virov in ozračja, pripravlja poročila ter operativne načrte upravljanja z dejavniki;
 • načrtuje in izvaja ukrepe za zaščito okolja, učinkovito rabo naravnih virov in zmanjševanje obremenitev okolja;
 • vodi in vrednoti investicije, ki so povezane s posegi v okolje;
 • pripravlja strateške in operativne načrte trajnostnega in sonaravnega razvoja;
 • obvešča javnost o stanju v okolju;
 • vzpostavlja odnose med strokovnjaki različnih znanstvenih disciplin, ki morajo sodelovati pri reševanju okoljskih problemov;
 • v podjetju je odgovoren za okolju prijazno proizvodnjo.

Osebnostne lastnosti:

Značilni Interesi in osebnostne lastnosti ekologa so skrb za naravo in vodne vire, zaščita okolja ter okoljska tveganja. Je natančen, ima čut za raziskovanje ter sposobnost dela z ljudmi v manjših ali večjih skupinah.

Pogoji dela:

Delo ekologa običajno poteka v urejenem delovnem okolju, večinoma v pisarni in na terenu. Kadar dela v raziskovalnem laboratoriju, mora poskrbeti za ustrezno zaščito z zaščitnimi sredstvi (halja, očala in rokavice). V primeru večjih okoljskih nesreč, kot so izlivi strupenih tekočin v zemljo ali vodo in nesreče pri prevozih nevarnih snovi, mora biti pripravljen na hitro ukrepanje. Ekolog v kriznem štabu prouči posledice nesreče in predlaga ukrepe za kratkoročno in dolgoročno odpravljanje posledic s področja varovanja okolja in zaščite prebivalcev.

Delovni pripomočki:

Ekolog pri svojem delu uporablja sodobno računalniško in laboratorijsko opremo, zaščitna sredstva, merilne instrumente ter dokumentacijo za raziskovalne in izvedbene projekte, pogodbe in načrte.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo okoljske smeri.
 • Ima znanja o vplivih različnih industrij in dejavnosti človeka na okolje.
 • Ima znanja o tehnologijah za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje iz industrijskih, kmetijskih in urbanih področji, znanja o ekoloških značilnostih posameznih dejavnikov okolja, znanja s področja državne in mednarodne okoljevarstvene zakonodaje in spremljajoče predpise.
 • Poleg znanja iz specialističnih področij ima tudi široko izobrazbo v naravoslovnih, ekonomskih in družboslovnih vedah.
Izvaja in analizira meritve onesnaženosti.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: