Ekolog

Kaj delavec običajno dela:

 • raziskuje in ocenjuje vplive na okolje in s tem povezana tveganja;
 • izvaja in analizira meritve onesnaženosti ter opazovanja v okolju;
 • ugotavlja stanje in kakovost vodnih virov in ozračja, pripravlja poročila ter operativne načrte upravljanja z dejavniki;
 • načrtuje in izvaja ukrepe za zaščito okolja, učinkovito rabo naravnih virov in zmanjševanje obremenitev okolja;
 • vodi in vrednoti investicije, ki so povezane s posegi v okolje;
 • pripravlja strateške in operativne načrte trajnostnega in sonaravnega razvoja;
 • obvešča javnost o stanju v okolju;
 • vzpostavlja odnose med strokovnjaki različnih znanstvenih disciplin, ki morajo sodelovati pri reševanju okoljskih problemov;
 • v podjetju je odgovoren za okolju prijazno proizvodnjo.

Osebnostne lastnosti:

Značilni Interesi in osebnostne lastnosti ekologa so skrb za naravo in vodne vire, zaščita okolja ter okoljska tveganja. Je natančen, ima čut za raziskovanje ter sposobnost dela z ljudmi v manjših ali večjih skupinah.

Pogoji dela:

Delo ekologa običajno poteka v urejenem delovnem okolju, večinoma v pisarni in na terenu. Kadar dela v raziskovalnem laboratoriju, mora poskrbeti za ustrezno zaščito z zaščitnimi sredstvi (halja, očala in rokavice). V primeru večjih okoljskih nesreč, kot so izlivi strupenih tekočin v zemljo ali vodo in nesreče pri prevozih nevarnih snovi, mora biti pripravljen na hitro ukrepanje. Ekolog v kriznem štabu prouči posledice nesreče in predlaga ukrepe za kratkoročno in dolgoročno odpravljanje posledic s področja varovanja okolja in zaščite prebivalcev.

Delovni pripomočki:

Ekolog pri svojem delu uporablja sodobno računalniško in laboratorijsko opremo, zaščitna sredstva, merilne instrumente ter dokumentacijo za raziskovalne in izvedbene projekte, pogodbe in načrte.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo okoljske smeri.
 • Ima znanja o vplivih različnih industrij in dejavnosti človeka na okolje.
 • Ima znanja o tehnologijah za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje iz industrijskih, kmetijskih in urbanih področji, znanja o ekoloških značilnostih posameznih dejavnikov okolja, znanja s področja državne in mednarodne okoljevarstvene zakonodaje in spremljajoče predpise.
 • Poleg znanja iz specialističnih področij ima tudi široko izobrazbo v naravoslovnih, ekonomskih in družboslovnih vedah.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«