Fizioterapevt

Napredek terapij strokovno dokumentira.

Kaj delavec običajno dela:

 • s pomočjo fizioterapevtskih metod vzdržuje in izboljšuje zmogljivosti zdravih in bolnih ljudi;
 • na podlagi ocene bolnikovega stanja, fizioterapevtske anamneze in osebnostnih značilnosti bolnika sestavi fizioterapevtski program za vsakega bolnika posebej ali za skupine bolnikov;
 • spodbuja in vzpostavlja funkcionalno ravnotežje obolelih z uporabo metod gibalne terapije in fizikalnih energij;
 • s fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, v razvoju motenih in bolnih ljudi;
 • vzgaja in motivira obolele za aktivno sodelovanje v procesu zdravljenja;
 • izvaja fizioterapevtski program kinezioterapije, elektroterapije, vodne in ročne terapije in termoterapije in ugotavlja ter ocenjuje učinke terapije;
 • napredek terapij strokovno dokumentira;
 • skrbi za redno izobraževanje in spremlja strokovno literaturo;
 • sodeluje pri raziskavah o uspešnosti fizioterapevtskih metod in tehnik ter skrbi za nakup materiala in opreme.

Osebnostne lastnosti:

Fizioterapevt ima izražen čut za delo z ljudmi, upošteva človekovo dostojanstvo in njegove pravice. Pri svojem delu je komunikativen in se ravna po etičnih načelih kodeksa fizioterapevtov. Je ustvarjalen, zna kritično razčleniti in ocenjevati fizioterapevtske postopke in rezultate svojega dela.

Pogoji dela:

Fizioterapevt je med nekaterimi opravili izpostavljen zdravju škodljivim vplivom – sevanju, alergenim dražljajem in okužbam. Seznanjen je z uporabo in delovanjem električnih naprav, kot so laser, magnet in obsevalnik, ki jih uporablja v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Njegovo delo je fizično naporno. Največkrat poteka v prisiljeni drži ob dvigovanju in razgibavanju bolnika, zato so možne poškodbe hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Fizioterapevt pri svojem delu uporablja različne instrumente in naprave za fizioterapevtsko obravnavo, sanitetni material, dezinfekcijska sredstva, mazila, sredstva za ogrevanje in ohlajevanje ter pripomočke za vodenje zdravstvene in strokovne dokumentacije.
Nosi zaščitno delovno obleko – uniformo, ortopedsko obutev, zaščitna očala in rokavice.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit.
 • Je usposobljen za samostojno izvajanje fizioterapije kot oblike zdravstvenega varstva.
 • Ima telesno moč, vzdržljivost, vztrajnost, natančnost, hitrost in mirnost gibov, telesno skladnost in stabilno ravnotežje. Ima zelo dober vid in otip, je ročno spreten. 
 • Dobro zaznava prostor in ima dobro vidno prostorsko predstavljivost. Zaznava spremembe v položaju telesa in v gibanju, trajanju in ritmu gibanja. 
Zaznava spremembe v položaju telesa in v gibanju.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: