Gozdar sekač

Gozdar z motorno žago podira drevo, ki že pada

Kaj delavec običajno dela:

  • podira drevje, ga oklesti in razreže na sortimente, izvaja tudi varstveno-sanacijska dela, kot je posek in odstranitev napadenih dreves;
  • po potrebi izdelane lesne sortimente s cepinom spravlja na ustrezno mesto in jih pripravi za mehanizirano spravilo; 
  • dela tudi v urbanem okolju, kjer so posebne razmere zaradi bližine infrastrukture in stanovanjskih objektov. Zaradi podrtega drevja na cestah, železnicah ali na protipožarnih presekah ter pri urejanju strug hudournikov, rek in potokov izvaja intervencije in sanacije na prizadetih področjih;
  • izvaja sanacijo področij, ki jih je prizadel snegolom, vetrolom ali druge ujme, zaradi katerih je poškodovan del gozda.
     

Osebnostne lastnosti:

Predvsem so pomembne sposobnosti predvidevanja in prepoznavanja nevarnih situacij in izogibanje nevarnostim. Ker se delo opravlja v parih ali skupinah, sta zaželeni lastnosti komunikativnost in sposobnost dela v timu, predvsem kadar istočasno poteka sečnja in spravilo lesa. Imeti mora dobro psihofizično zmogljivost za delo v naravi, kjer so zaradi nepredvidenih okoliščin povečane možnosti za poškodbe in nesreče.

Pogoji dela:

Delo opravlja v gozdu, kjer se razmere razlikujejo glede na vremenske razmere, mikroklimo in relief. Motorna žaga povzroča hrup, vibracije in izpostavljenost izpušnim plinom. Zaradi reliefnih razmer lahko pride do zvinov, izpahov ali zlomov okončin. Pri delu z motorno žago prihaja do povečane obrabe hrbtenice, zaradi vibracij lahko pride do obolenja rok, zaradi hrupa pa do okvare sluha. 

Delovni pripomočki:

Gozdar sekač uporablja motorno žago, ki se glede na dimenzije drevja razlikuje po teži in moči. Poleg motorne žage uporablja komplet orodja za vzdrževanje motorne žage, kline, sekiro, obračalko, gozdarski meter in cepin. Ob sanacijsko-varstvenih sečnjah uporablja še žični nateg, lopato, lupilnik in hidravlični klin. Zaradi razmer za delo je obvezna uporaba osebne varovalne opreme.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Poklicno izobraževanje za profil gozdar sekač izvaja Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.
  • Gozdar sekač prepozna drevesne in grmovne vrste ne glede na letni čas, kar zahteva dober vid, sposobnost opazovanja in skrben pristop k delu. 
  • Ker s svojim delom posega v življenjski prostor gozdnih živali, mora poznati gozdne živali in njihove navade. 
  • Ker dela na različnih lokacijah, mora imeti vozniški izpit in dobro orientacijo v gozdu.
Gozdar vžiga motorno žago
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: