Gozdarski inšpektor

Je formalni varuh gozdov.

Kaj delavec običajno dela:

  • je formalni varuh gozdov, zato je njegovo delo pregledovanje in spremljanje uresničevanja ukrepov za varstvo gozdov. Vsakodnevno za različne potrebe lesne in pohištvene industrije v gozdovih sekajo oziroma spravljajo, zlagajo in prevažajo lesne produkte iz gozda do naročnika del; 
  • na terenu inšpektor preveri, ali so opravljena dela v skladu s predpisano dokumentacijo;
  • kadar ne gre vse po predvidenem načrtu, ima pooblastilo, da ustavi dela v gozdu z zahtevo, da se nepravilnosti odpravijo v roku, ki ga določi.
     

Osebnostne lastnosti:

Gozdarski inšpektor se zaveda, da dela v splošno korist pri preudarnem gospodarjenju z gozdovi, zato mora znati braniti javni interes. Potrebni sta doslednost in pravičnost, ne glede na osebno korist. Delo zahteva potrpežljivost in natančnost. Pri posredovanju v sporih pa zlasti zmožnost razumevanja obeh strani, da doseže najboljšo možno rešitev. Imeti mora dober vid in sluh, ki mu pomagata pri opazovanju dogajanja v gozdu in pri predvidevanju o nadaljnjih nalogah.

Pogoji dela:

Za morebitna vprašanja in usklajevanja s strankami ima gozdarski inšpektor uradne ure dvakrat tedensko v pisarni. Po predhodnem dogovoru se lahko dogovori tudi za ogled na terenu. Pri hoji po gozdnem terenu lahko pride do padcev ali udarcev, zato so možne poškodbe sklepov in kosti. Nujna je primerna obutev, na delovišču pa uporaba čelade, da se izogne poškodbam glave.

Delovni pripomočki:

Dolžnosti in pristojnosti gozdarskega inšpektorja so določene v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, ki je osnova za njegovo delovanje. Ker se neprestano srečuje z razmejitvami državnih in lastniških zemljišč, ima dostop do elektronske zemljiške knjige in vpogled v podatke geodetske uprave. Na terenu so mu v pomoč GPS navigacijske naprave in trpežni pohodni čevlji.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Formalna izobrazba (univerzitetna izobrazba gozdarske smeri) omogoča temeljito poznavanje osnov biologije, delovanja rastlinskih vrst, življenja organizmov ter vpliv gliv v gozdu. Ta znanja so neločljivo povezana z delom gozdarskega inšpektorja, ki mora imeti za pridobitev tega naziva vsaj 5 let izkušenj z delom na terenu.
  • Delo zahteva neprestano sodelovanje in usklajevanje z različnimi vpletenimi stranmi. Dobro pozna pravne predpise, kar zahteva neprestano izpopolnjevanje in sledenje novo sprejetim zakonom. 
Pozna pravne predpise.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: