Tržni inšpektor

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z inšpekcijo in nadzorom nad izvajanjem zakonov in podzakonskih aktov;
 • vodi postopke o prekrških in o njih odloča;
 • sprejema prijave potrošnikov in v zvezi z njimi vodi nadaljnje postopke;
 • glede na ugotovitve pri pregledu in nadzoru odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti;
 • izvaja postopke v skladu z zakonom o prekrških;
 • vodi evidence;
 • piše poročila o opravljenem delu.
   

Osebnostne lastnosti:

Praviloma ima tržni inšpektor dobre psihofizične zmogljivosti, je vztrajen in temeljit pri opravljanju delovnih nalog. Inšpektor mora pri svojem delu zasledovati načelo samostojnosti, načelo varstva javnega interesa, varstva zasebnosti, načelo javnosti in načelo sorazmernosti.

Pogoji dela:

Delo je pretežno terensko, ki se nato udejanji z različnimi pravnimi akti v pisarni. Pri inšpekcijskem nadzoru mora upoštevati pravila varnosti pri delu, ki veljajo na posameznem delovnem področju.

Delovni pripomočki:

Zaradi narave dela in priprave pravnih aktov je nujno dobro poznavanje pravnih dokumentov, na katerih temelji delo tržnega inšpektorja. Dobro mora poznati uporabo računalniških programov, ki jih pri svojem delu uporablja. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Imeti mora univerzitetni izobrazbo.
 • Imeti mora upravna in pravna znanja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«