Varuh človekovih pravic

Varuh ima interes za pravičnost in pravice posameznika.

Kaj delavec običajno dela:

  • Varuh človekovih pravic preiskuje nezakonito ali nepravilno delo državnih organov in na podlagi pobude začne postopek;
  • Obravnava širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov;
  • Državnim organom daje predloge, mnenja, kritike in priporočila, posreduje jim svoje stališče z vidika varstva človekovih pravic. Po poizvedbah in preiskavi izdela poročila o svojih ugotovitvah in obvesti javnost; 
  • Državnemu zboru ali vladi daje pobude za spremembe zakonov in drugih aktov; 
  • Pripravlja pobude za izboljšanje poslovanja in ravnanja s strankami; 
  • Opravlja preglede zaporov in drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost; 
  • Sodeluje s sorodnimi ustanovami in njihovimi združenji v drugih državah ter z mednarodnimi organizacijami na področju varovanja človekovih pravic.

Osebnostne lastnosti:

Varuh ima interes za pravičnost in pravice posameznika in za zaščito le-teh uporablja številna znanja in spretnosti. Zaveda se, da pravice prinašajo tudi odgovornosti, in da je treba vzpostaviti pogoje za čim bolj pravične družbene razmere.

Pogoji dela:

Pogosto je v stiku s svojimi sodelavci in strankami. Zaradi pritožb o kršitvah temeljnih pravic, ki jih posreduje na pristojna mesta, je njegovo delo odgovorno. Zaradi konfliktnih interesov in stisk posameznikov pogosto deluje v stresnih razmerah.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki varuha človekovih pravic so: ustava, zakoni, predpisi, pogodbe in drugi akti, dokumentacija in poročila na različnih področjih delovanja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Zakon o varuhu človekovih pravic ne predpisuje niti stopnje niti smeri šolske izobrazbe. Določa pa, da je za varuha lahko izvoljen le državljan Republike Slovenije;
  • upošteva  določila ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah;
Pripravlja poročila o svojem delu.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: