Visokošolski učitelj

Pripravlja in izvaja predavanja

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravlja in izvaja predavanja, seminarje, vaje in druge oblike pedagoškega dela; 
 • pripravi učni načrt, študijsko gradivo in pripomočke; 
 • opravlja mentorstvo pri diplomskih, magistrskih in seminarskih delih ter pri raziskovalnem delu študentov; 
 • ima govorilne ure za študente; 
 • zagotavlja nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih rokih. Spremlja, nadzira in ocenjuje študentovo delo pri vajah, seminarjih ali v laboratoriju; 
 • spodbuja in usmerja aktivno sodelovanje študentov na predavanjih in vajah; 
 • spremlja razvoj svojega področja z branjem literature, izmenjavo mnenj s kolegi, udeležuje se strokovnih in znanstvenih srečanj, piše in objavlja strokovne in znanstvene članke; 
 • sodeluje pri prenosu znanja z univerze v gospodarstvo.

Osebnostne lastnosti:

Pomembni so trije temeljni interesi: raziskovalni, praktični in socialni.
Poleg temeljitega poznavanja strokovnega področja in andragoških spretnosti so pomembne sposobnosti poslušanja in razumevanja informacij ter idej v pisnih gradivih. Nujna je sposobnost jasnega in razumljivega izražanja in pisanja. Zahteva se obvladovanje deduktivnega in induktivnega sklepanja in razmišljanja. Pričakuje se sposobnost drugačnega vpogleda v problem, originalnost in kreativen pristop k rešitvi.
 

Pogoji dela:

Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo ter materialne pogoje za delo učiteljev zagotavlja univerza prek svojih članic tako, da zagotavlja primerne prostorske kapacitete, opremo za raziskovalno in pedagoško delo, strokovno literaturo in periodiko ter podpira razvoj informacijskih in knjižničnih sistemov. Praviloma dela v urejenih delovnih prostorih. V primeru vaj v laboratoriju ali na terenu se ustrezno zaščiti in o potrebnih ukrepih za varno delo predhodno seznani tudi udeležence vaj ali terenskega dela.

Delovni pripomočki:

Visokošolski učitelj uporablja sodobne splošne in posebne pripomočke z izbranega študijskega delovnega področja, računalnik in opremo, s katero prenaša znanje študentom.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Poklic visokošolskega učitelja lahko opravlja v naziv izvoljena oseba, ki poleg z zakonom zahtevanih pogojev s svojim znanstvenim ali umetniškim, izobraževalnim in strokovnim delom dokazuje ustvarjalnost, pedagoško in strokovno usposobljenost;
 • ima praktične izkušnje v stroki;
 • obvlada aktivno uporabo slovenskega in vsaj enega tujega jezika;
Spremlja razvoj svojega področja z branjem literature.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: