Vodja skladišča

Skladišče izdelkov iz kovine

Kaj delavec običajno dela:

 • organizira delo v skladišču in skrbi za varen, kakovosten in strokoven prevzem, skladiščenje in oddaja blaga;
 • skladiščnikom in drugim zaposlenim odreja delo, ga usklajuje in skrbi, da je strokovno opravljeno;
 • nadzira prevzem blaga, ustreznost skladiščenja ter nadaljnjo oddajo v prodajo ali proizvodnjo;
 • preverja kakovost skladiščenja in upoštevanje požarne varnosti ter način izdaje blaga;
 • sodeluje z nabavnim in prodajnim oddelkom ter strankami;
 • v industriji sodeluje s službo kakovosti in tehnološko službo, nadzira delovanje delovnih pripomočkov, viličarjev in transportnih trakov ter skrbi za njihovo redno vzdrževanje;
 • skrbi za izobraževanje skladiščnikov, upravljalcev viličarjev in skladiščnih delavcev ter preverja njihova znanja iz varstva pri delu in požarnega varstva;
 • sodeluje pri pripravi in urejanju blaga za inventure.

Osebnostne lastnosti:

Vodja skladišča ima smisel za logistiko, organizacijo in delo z ljudmi. Je komunikativen in sposoben usklajevati delo med različnimi skladišči, zna razreševati morebitna nesoglasja in navzkrižja interesov ter oceniti sposobnosti delavcev v skladišču.

Pogoji dela:

Z upoštevanjem varnostnih predpisov posebnih nevarnosti pri delu ni. Uporabljati mora delovno haljo, če je potrebno pa tudi zaščitne rokavice, masko in primerno obutev.

Delovni pripomočki:

Vodja skladišča pri svojem delu uporablja računalnike povezane z večjimi računalniškimi sistemi ter različno ročno in strojno orodje.

K dokumentaciji njegovega dela spadajo dobavnice, odpremnice, tovorni listi, naročila, reklamacijski zapisniki, evidenčne kartice, računalniški izpisi zalog, etikete in navodila za skladiščenej blaga.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima izpit za vodenje skladiščnega poslovanja, tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti.
 • Zna organizirati čas dostave, nadzirati in beležiti prispelo in izstavljeno blago ter urejati varno skladiščenje blaga.
 • Zna nadzirati in organizirati delo v skladišču.
 • Pozna postopke, ki so potrebni pri nadzoru in vzdrževanju delovnih strojev in pripomočkov.
Moderno paletno skladišče
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: