Vzgojitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju

Ženska sedi za mizo in piše.

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za celosten razvoj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju;
 • opravi pedagoško diagnostiko in načrtuje vzgojno delo s posameznikom ali skupino;
 • izvaja vzgojne aktivnosti, pomaga pri učenju, motivira, svetuje, s čimer se trudi razreševati vzroke, ki ovirajo osebnostno rast in razvoj otroka oziroma mladostnika;
 • prepoznava posebnosti in ovire v razvoju posameznika ali skupine;
 • pri delu s skupino spremlja odnose, dinamiko in razpoloženje v skupini in organizira prostočasne dejavnosti;
 • sodeluje s starši, jih seznanja z napredkom varovanca, usklajuje obiske;
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi (so)delavci, učitelji, svetovalno in zdravstveno službo; 
 • vodi dokumentacijo.
   

Osebnostne lastnosti:

Delovne naloge zahtevajo samostojnost in odgovornost ter sposobnost sodelovanja s sodelavci vzgojitelji in drugimi. Potrebna je sposobnost opazovanja in razumevanja čustev in vedenja, objektivna ocena stanja ter umirjeno reagiranje. V zaostrenih medosebnih odnosih mora biti strpen, čustveno stabilen in v določenih primerih pripravljen na improvizacijo. Pričakuje se, da je iznajdljiv in ustvarjalen, da ga veselijo različne interesne dejavnosti (pohodništvo, glasba, šport). Pomembno je  nagnjenje za delo z mladimi, življenjski optimizem, sposobnost vzpostavljanja zaupnega odnosa. Imeti mora organizacijske sposobnosti vodenja in odločnost, pa vendar demokratično naravnanost, prilagodljivost in komunikativnost, kar pomeni, da zna tudi poslušati. 

Pogoji dela:

Delo poteka v zaprtih prostorih, precejšen del časa pa tudi na prostem pri športnih dejavnostih, taborjenju ali šoli v naravi. Delo je tipično izmensko delo, pretežno poteka v popoldanskem in večernem času. Posebna zahtevnost pa je delo v nočnem času ter delo ob sobotah, nedeljah in med prazniki. Delo je dinamično, zahteva velik psihični kot tudi fizični napor, zato je dobro zdravstveno stanje nujno, tako kot so potrebni tudi redni letni zdravniški pregledi.
Nevarnostim je vzgojitelj izpostavljen predvsem zaradi morebitnega neprilagojenega vedenja in agresivnosti otrok. Poškodbe so možne pri športnih dejavnostih, velika pa je tudi ogroženost zaradi stresnih situacij in sindroma izgorevanja.
 

Delovni pripomočki:

Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju uporablja pripomočke, ki jih predvideva vzgojno izobraževalni program. To je med drugim oprema za ustvarjalno preživljanje prostega časa: od avdiovizualnih sredstev, glasbenih instrumentov, opreme za športne in rekreativne dejavnosti, kot so kolesa, rolerji in smuči, opreme in materiala za likovno ustvarjanje pa do časopisov, revij in knjig. Posebno področje je delo z dokumenti, varovanje otrokovih listin, osebnih dokumentov in zagotavljanje njegove zasebnosti.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima zaključen univerzitetni program socialna pedagogika, lahko pa tudi program specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika, socialno delo… V teh primerih je potrebna še ustrezna specialnopedagoška ali pedagoško-andragoška dokvalifikacija;
 • zna pripraviti načrt za vzgojno delo s posamezniki ali skupino;
Ženska nekaj razlaga dekletu z Downovim sindromom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: