Delavec za preprosta rudarska dela

Kaj delavec običajno dela:

 • enostavna rudarska dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo: izkop in nakladanje različnih vrst premogov, barvnih kovin in drugih rudnin in kamnin
 • preprosta dela pri transportu materiala in rezervnih delov na delovišča
 • sodeluje pri izdelavi podzemnih prostorov
 • čisti talne površine in različna presipna mesta pri tekočih trakovih
 • odstranjuje tujke, jalovino, les, beton, kamen in železo iz pridobljene rude
 • javlja napake na napravah
 • pregleduje in preizkuša transportne in signalne naprave
 • pomaga pri remontu, čiščenju prostora in vzdrževanju deponije.

Osebnostne lastnosti:

Pri delu je priporočljiva samostojnost, samoiniciativnost in občutek za lastno odgovornost. Zaradi narave dela, odsvetujejo delo ženskam. Zaradi delovnih razmer na deloviščih v rudnikih, premogovnikih, kamnolomih in peskokopih se od delavca zahtevajo vrhunske psihofizične sposobnosti, ki jih preverjajo na posebnih zdravniških pregledih. Delo poteka običajno v skupinah.

Pogoji dela:

Rudarski delavci delajo v več izmenah, tudi ponoči, v skupini, stoje, v zaprtih prostorih, pri povišanih ali nizkih temperaturah in naglih temperaturnih spremembah. Delajo ob nadpovprečni vlažnosti, zaprašenosti, ropotu in pri slabi osvetljenosti prostorov. Hodijo po neravnih površinah, pogosto je pripogibanje in delo v sključeni drži. Pri delu so prisotni nadpovprečni fizični napori in obremenitve. Obvezna je uporaba zaščitnih sredstev ves čas pri delu pod zemljo oziroma na deloviščih odprtih kopov. Še posebej izrazite so nevarnosti plazov, podiranja stropov in sten, stebrni udari, vdiranja strupenih plinov, vode, nevarnosti požarov in eksplozij. 

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja ročno rudarsko orodje, stroje za odvijanje matic, transporterje, vozne enote, ročni dvižni voziček, vitel in dvižno napravo. Vsi rudarski delavci morajo biti seznanjeni z internimi navodili za varno in pravilno delo. Upoštevati mora predpise usklajene z rudarsko zakonodajo. Za izvedbo nalog prejme ustna navodila.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

 • Pozna osnovne pojme in naloge rudarstva ter opise jamskih prostorov. 
 • Usposobljen je za varno delo in delo z ročnimi ter mehanskimi orodji. 
 • Usposobljen je za izdelavo prog, nadkopov in jaškov. 
vstop v jamo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: