Rudar

Kaj delavec običajno dela:

  • pridobiva rudo v kamnolomih, peskokopih, glinokopih in pod zemljo;
  • upravlja mehanizacijo pri vrtanju, razstreljevanju, nakladanju, transportu ter vzdrževanju jamskih prostorov;
  • nadzira transport razstreliva, prenaša vžigalnike in drugo strelno opremo;
  • vodi skupine na odkopih in pripravah, pri transportu ter mehanizaciji.

Osebnostne lastnosti:

Rudar je pri svojem delu samostojen, samoiniciativen in ima razvit občutek za odgovornost. Zaradi narave dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo ženskam odsvetujejo izobraževanje in delo v rudarstvu.

Pogoji dela:

Izrazito nevarnosti predstavljajo plazovi, podiranje stropov in sten, steberni udari, vdiranje strupenih plinov, vode, požari in eksplozije, zato je predpisana uporaba zaščitnih sredstev tako pri delu pod zemljo kot tudi na deloviščih. Zaradi dela v zaprtih prostorih in pod zemljo je za ta poklic značilna tudi psihična obremenitev. Rudar je izpostavljeni hrupu in močnemu kroženju zraka. Pogoste so poškodbe rok, nog in glave, največje obremenitve trpi hrbtenica. Vsak posameznik je opremljen s samoreševalcem in metanometrom.

Delovni pripomočki:

Rudar uporablja različne vrste mehanizacije, ki je v pomoč pri vrtanju, razstreljevanju, nakladanju, transportu ter vzdrževanju jamskih prostorov. Na delovišču si pomaga tudi s sodobnimi odkopnimi in transportnimi napravami. Pri svojem delu uporablja zaščitno obleko, opremo in ostala zaščitna sredstva.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Pozna panoge rudarstva, metode raziskovanja nahajališč mineralnih surovin in odkopavanja.
  • Obvlada osnove bogatilnih postopkov ter pripravo izkopanine za uporabo in predelavo.
  • Pozna varnostne ukrepe in tehnične predpise.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: