Gasilec

Dva gasilca gasita požar

Kaj delavec običajno dela:

 • gasi požare, rešuje ljudi in premoženje ob naravnih in drugih nesrečah;
 • preventivno deluje v bivalnem in delovnem okolju, ki ga pokriva gasilska enota; 
 • usposablja ljudi za varstvo pred požarom in gašenje; 
 • vzdržuje in servisira gasilsko tehniko ter gasilska vozila, servisira gasilne aparate in orodja; 
 • stalno spremlja razvoj gasilske opreme in gasilnih sredstev; 
 • svetuje glede požarne zaščite in izdeluje požarno-varnostne načrte;
 • izvaja meritve vodovodnega omrežja;
 • izvaja gasilsko stražo ob požarno nevarnih dneh oziroma na požarno nevarnih območjih;
 • se redno usposablja za dobro opravljanje delovnih nalog.

Osebnostne lastnosti:

Poleg z zakonom določenih zahtev se od gasilca pričakuje še najmanj naslednje: skupinski duh in disciplina. To pa predvsem zato, ker so gasilci med posredovanjem v nesreči močno odvisni drug od drugega. Gasilec mora delovati pomirjujoče do ljudi, poizkuša vzpostaviti zaupljiv odnos, zna poiskati možne rešitve težav in pozna način komunikacije z ljudmi v izrednih situacijah.

Pogoji dela:

Že med vožnjo na intervencijo je povečana možnost prometne nezgode. Med intervencijo so možne naslednje poškodbe: opekline, zlomi, odrgnine, vrezi, udarnine, zastrupitve, padci... Zato delavec pri opravljanju gasilske službe pazi na pravilno uporabo zaščitnih oblačil in opreme. Dobra izurjenost in usposobljenost gasilca ter pravilno vodenje intervencij poleg zaščitne opreme v največji meri zmanjšajo nevarnost poškodb.
Gašenje in reševanje poteka stoje ali v prisilnem položaju. Pri vstopanju v notranje prostore je obvezna uporaba izolirnih dihalnih aparatov, prav tako pri gašenju kemičnih snovi, po tleh so navadno razlite tekočine in agresivne snovi. Ob prometnih nesrečah, so gasilci priča tudi zelo dramatičnim prizorom, zato potrebujejo psihološko podporo in obravnavo.

Delovni pripomočki:

Gasilec pri svojem delu uporablja raznovrstno zaščitno in reševalno opremo. Pred odhodom na intervencijo si gasilec nadene zaščitno obleko, gasilske škornje ter gasilsko čelado, v zadimljene prostore vstopa z aparatom na stisnjen zrak. Za določitev nevarne snovi delavec uporablja posebno detekcijsko opremo. Ker je pogosto treba reševati in gasiti tudi v višjih nadstropjih stavb, si gasilci pomagajo s prenosnimi in avtomehanskimi lestvami in z zgibnimi ploščadmi na posebnih gasilskih vozilih.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobraževanje.
 • Ima raznovrstna tehnična znanja. Za delovno mesto gasilec strojnik ima poklicno srednješolsko izobrazbo voznika, za delo z avtomehanskimi lestvami in zgibnimi ploščadmi pa opravljen izpit za avtodvigalista.
 • Nenehno se udeležuje usposabljanj in urjenj, s katerimi vzdržuje ustrezno raven znanja in kondicije.
Gasilec pred pogašenim požarom
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: