Vojak

Vojaki v popolni vojaški opremi

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja vojaške naloge v različnih bojnih situacijah in vseh vremenskih in terenskih razmerah;
 • usklajuje in pravilno izvaja postrojitvena pravila;
 • varno rokuje z orožjem v pehotnem oddelku;
 • izvaja taktične postopke, kot so usposabljanje, urjenje in utrjevanje individualnih veščin;
 • dela v varnostno nadzorni službi;
 • pomaga v primeru naravnih nesreč in ob drugih izrednih dodgodkih;
 • skrbi za psihofizično pripravljenost;
 • s Slovensko vojsko lahko sodeluje kot poklicni vojak, pogodbeni rezervist in vojak prostovoljec.

Osebnostne lastnosti:

Vojak pri svojem delu spoštuje vrednote Slovenske vojske. To so pogum, tovarištvo, domoljublje, čast, predanost in lojalnost.

Pogoji dela:

Varnostni ukrepi in postopki so natančno opredeljeni za vsako dejavnost, ki se izvaja v Slovenski vojski.

Pri delu uporablja splošne predpise o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev. Pri rokovanju z orožjem in minsko eksplozivnimi sredstvi vojak izvaja še dodatne varnostne ukrepe.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu nosi uniformo in uporablja orožje in opremo, predpisano za njegov delovno mesto.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna usklajeno in pravilno izvesti postrojitvena pravila.
 • Zna uporabljati orožje in ga tudi pravilno vzdrževati.
 • Zna izvesti taktične postopke posameznika za opravljanje nalog v oddelku.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: