Glavna medicinska sestra

Medicinska sestra pri delu.

Kaj delavec običajno dela:

 • v ambulanti ali na oddelku sprejema in naroča paciente ter skrbi zanje;
 • nadzira vodenje, porabo in nabavo materiala in sredstev za delo na oddelkih in v ambulantah;
 • sodeluje v zdravstveno-negovalni skupini, organizira delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter skrbi za njihovo sodelovanje z zdravstvenim osebjem, zdravniki in vodstvom;
 • skrbi za pravilno higieno in zaščito pred infekcijami, za preprečevanje bolnišničnih infekcij, pri čemer sodeluje s higiensko epidemiološko službo in z drugimi strokovnimi službami;
 • vodi izobraževanja srednjega kadra, organizacijo dopustov in bolniških odsotnosti, preverja njihovo prisotnost na delovnem mestu;
 • seznanja sodelavce z novostmi v zdravstvu, na področju materialov in zdravstvene zakonodaje;
 • v zdravstvenem domu organizira preventivne preglede za mladino, organizira zdravstvena izobraževanja in preventivne dejavnosti ter skrbi, da se  izvaja nacionalni program obveznega cepljenja.

Osebnostne lastnosti:

Najpomembnejši interesni značilnosti sta sposobnost organiziranja in vodenja ljudi ter human odnos do bolnika. Zaradi vodenja mora imeti dobre sposobnosti vodenja, motiviranja, odločanja in reševanja problemov. Pomembne lastnosti so tudi natančnost, zanesljivost, komunikativnost in sposobnost hitrega odzivanja. Spoštuje dostojanstvo in zasebnost varovanca, njegove individualne potrebe in vrednote ter njegovo pravico do izbire in odločanja. Kot poklicno skrivnost je dolžna varovati podatke o zdravstvenem stanju varovanca in vse, kar izve o varovančevih osebnih, družinskih in socialnih razmerah.

Pogoji dela:

Kadar dela v ambulanti ali na oddelku, je bolj izpostavljena bolnišničnim okužbam, še posebej ob epidemijah gripe in pri delu z rizičnimi bolniki, kjer je nevarnost okužbe s hepatitisom in HIV-om večja. Nevarnostim in poškodbam se lahko izogne, če upošteva pravila varstva pri delu in uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, obutev, maska, rokavice in zaščitni plašč.

Delovni pripomočki:

V pisarni uporablja pisarniški material, računalnik, razne obrazce… Pri delu v ambulanti ali na oddelku uporablja opremo in materiale za higiensko oskrbo bolnika, za zagotavljanje varnosti bolnika, medicinsko-tehnične pripomočke in aparature ter računalnik. Veliko dela z biološkimi in kemičnimi materiali. Dokumenti, ki jih uporablja, so negovalna in medicinska dokumentacija.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visokošolsko izobrazbo zdravstvene smeri.
 • Ima opravljen strokovni izpit.
 • Je komunikativna, izraža se jasno in razločno. S sodelavci in pacienti vzpostavi neposreden, pristen stik.
 • Ima čut za odgovornost pri delu. Je natančna, razgledana, strokovna, prijazna ter osebno urejena.
Medicinska sestra v zaščitni delovni obleki.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: