Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela)

Dela lahko v operacijski sobi.

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja zdravstveno nego glede na področje dela: internistično, kirurško, pediatrično in psihiatrično;
 • načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego, dokumentira postopke in vzdržuje dobre stike z varovanci, svojci in člani zdravstvenega tima;
 • vodi negovalni tim, organizira delo in sodelavce informira o novostih;
 • organizira, spremlja in izvaja predpisan diagnostično-terapevtski program;
 • jemlje vzorce biološkega materiala za preiskave, nadzoruje higienske razmere na oddelku in sodeluje pri preprečevanju širjenja infekcij;
 • sodeluje s higiensko epidemiološko službo, z laboratorijem, lekarno in zavodom za transfuzijsko medicino;
 • organizira nakup in porabo delovnih pripomočkov in materiala ter nadzira porabo zdravil in narkotikov;
 • sodeluje pri usposabljanju medicinskih sester in zdravstevnih tehnikov;
 • vzdržuje pozitivno profesionalno identiteto in sodeluje pri raziskovalnem delu.
   

Osebnostne lastnosti:

Zdravstveni tehnik spoštuje dostojanstvo in zasebnost varovanca, njegove potrebe, vrednote ter pravico do izbire in odločanja. Skrbno varuje podatke o zdravstvenem stanju varovanca in njegovih zasebnih razmerah. Redno sledi novostim s področja zdravstvene nege in jih uvaja v delo. Je skrben, zanesljiv, natančen in sočuten. 

Pogoji dela:

Nevarnosti pri delu zdravstvenega tehnika se kažejo predvsem pri rokovanju z biološkimi materiali, iglami, kislinami, hitro vnetljivimi tekočinami in sevalnimi napravami. Zaradi narave dela se lahko pojavijo tudi kronična obolenja hrbtenice. Pri delu uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna obleka in obutev, maska, rokavice, zaščitni plašč ter upošteva postopke varstva pri delu. 

Delovni pripomočki:

Zdravstveni tehnik pri svojem delu uporablja različne pripomočke za higiensko oskrbo bolnika, pripomočke za hranjenje in pripomočke za zagotavljanje varnosti. Pomaga si tudi z medicinsko tehničnimi pripomočki in aparaturami, kot so termometer, aparat za merjenje krvnega tlaka, pribor za injiciranje, škarje, pincete, sonde, katetri in računalnik. Materiali s katerimi dela so predvsem iz tekstila, plastike, gume in kovine.

Veliko rokuje tudi z biološkimi in kemičnimi materiali. K dokumentaciji njegovega dela spadajo negovalna in medicinska dokumentacija, izvidi preiskav, rentgenske slike, naročilnice in obračunski listi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna izvesti postopek zdravstvene nege pri lažjih in težjih bolnikih. 
 • Zna napisati načrt zdravstvene nege in se ga ustrezno držati ter ga po potrebi dopolnjevati. 
 • Zna izvesti predpisane programe zdravljenja bolnika 
 • Ima smisel za nadzor in organizacijo dela.
Pomaga pacientom ob poškodbi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: