Inženir za varnost pri delu

Proučuje varnost delovnega okolja

Kaj delavec običajno dela:

  • na področju varstva pri delu Proučuje varnost delovnega okolja, tehnoloških postopkov, naprav in delovnih razmer. Pripravlja varnostne ukrepe, nadzira in spremlja njihovo izvajanje in učinkovitost; svetuje in strokovno pomaga pri urejanju varstva pri delu v internih aktih gospodarske družbe. Pripravlja in izvaja programe teoretičnega in praktičnega usposabljanja zaposlenih iz varstva pri delu in požarnega varstva, organizira in izvaja usposabljanja zaposlenih za varno delo, preverja znanje o njihovi usposobljenosti za varno delo ob nastopu dela, spremembi delovnega mesta, opreme ali tehnologije, pri uvajanju novih nevarnih snovi oz. splošno na vsaki dve leti. Pripravlja navodila za varno delo in seznanja z njimi zaposlene.
  • na področju požarnega varstva skrbi za organiziranje, zagotavljanje in izvajanje požarnega varstva, nadzira ukrepe požarnega varstva, požarnega reda, ipd. Pripravi in izdela požarni red, splošne in posebne preventivne požarnovarnostne ukrepe in požarni načrt za gospodarsko družbo. Izdela poročilo o stanju požarnega varstva za upravo podjetja in pripravi letni načrt za izvajanje požarnega varstva s hkratnim prikazom investicijskih stroškov. Sodeluje in usklajuje delo z industrijskim gasilnim društvom. Skrbi za preglede gasilnih aparatov, vodovodnih omrežij in priključkov, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite objektov in naprav za gašenje požarov; 
  • na področju varovanja okolja od proizvajalcev nevarnih snovi pridobi varnostno-tehnična spričevala za nevarne snovi. Organizira zbiranje, sortiranje, skladiščenje in uničevanje posebnih odpadkov. Organizira izročitev posebnih odpadkov, namenjenih za uničenje pooblaščenim zbiralcem oziroma uničevalcem odpadkov. Organizira periodične meritve tehnoloških odplak, izpuste snovi iz lakirniških naprav in izpuste iz dimnikov. Skupaj s tehnologi skuša nevarne snovi zamenjati z manj nevarnimi ter človeku in okolju prijaznejšimi. Pri tem sodeluje tudi z inšpekcijo za okolje in prostor.

Osebnostne lastnosti:

Varnostni inženir ima izkazan interes za tehniko, za stalno izobraževanje, za sprotno spremljanje zakonov in pravilnikov ter za tehnološki razvoj in posodabljanje delovnih procesov ter zdravje zaposlenih. Odlikuje ga samostojno odločanje in presojanje, hitro opažanje in zaznavanje stanja, hitro odzivanje, odgovornost za opravljeno delo, ustvarjalnost, kreativnost, komunikativnost, smisel za timsko delo in vztrajnost.

Pogoji dela:

Poškodbe pri delu so redke, saj inženir za varnost pri delu dela na različnih delovnih mestih. Kot osebno varovalno sredstvo uporablja delovno haljo, po potrebi še druga zaščitna sredstva in opremo. Dela v zaprtem prostoru ali na prostem, tudi na višini, ritem njegovega dela je pogosto vsiljen. Inženir za varnost pri delu je izpostavljen prahu, elektromagnetnemu valovanju, hrupu, organskim topilom, sevanju in plinom, vendar je čas izpostavljenosti negativnim vplivom zelo kratek.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja računalniško in pisarniško opremo,  ročno orodje, instrumente za meritve hrupa, prepiha, prašnosti, vlage, temperature in kemijskih škodljivosti. Med dokumenti uporablja zakone in pravilnike, zapisnike o pregledih in preizkusih delovnih priprav in naprav, dogovore o urejanju in zagotavljanju varstva pri delu, evidence iz varstva pri delu, evidence zdravstvenih pregledov, izobraževanja iz varstva pri delu, itn. Pripravlja zapisnike o poškodbah pri delu, poročila o stanju varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano izobrazbo prve ali druge stopnje univerzitetne izobrazbe tehniške varnosti.
  • Ima vozniški izpit B-kategorije.
  • Obvlada komunikacijske veščine.
  • Stalno je v stiku z ljudmi na različnih ravneh, kar zahteva odgovornost in zmožnost prenašanja velikih psihičnih obremenitev.
Ima smisel za reševanje varnostnih in sistemskih problemov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: