Kineziolog

Pripravi optimalen vadbeni program.

Kaj delavec običajno dela:

  • na osnovi predhodnega pogovora in diagnostike gibalnega stanja posameznika pripravi optimalen vadbeni program z gibalno/športno vsebino z namenom ohranjanja oziroma izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti;
  • načrtuje, organizira, izvaja, nadzoruje in vrednoti programe gibalne/športne dejavnosti s ciljem razvoja in ohranjanja splošne in specifične gibalne zmogljivosti oziroma preventive pred poškodbami in nekaterimi obolenji različnih ciljnih skupin;
  • načrtuje in vodi programe aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja;
  • nadzira vadbo in opozarja na morebitne nepravilnosti, spremlja učinke vadbe in v skladu z napredkom uvaja spremembe.

Osebnostne lastnosti:

Kineziolog ima izražen interes za delo z ljudmi, izboljšanje splošne telesne zmogljivosti, razvoj gibalnih sposobnosti in ohranjanje oziroma izboljšanje zdravja posameznika na osnovi pravilnega načrtovanja, vodenja, spremljanja in prilagajanja programa gibalne oz. športne aktivnosti. Pri svojem delu je kineziolog komunikativen, ravna se po etičnih načelih, spoštuje človekovo dostojanstvo in njegove pravice. Je ustvarjalen, zna kritično razčleniti in ocenjevati kineziološke postopke, rezultate svojega dela ter prispeva k razvoju stroke.

Pogoji dela:

Pri delu kineziologa ni posebnih nevarnosti. Kineziolog potrebuje za uspešno delo primerno urejen vadbeni prostor ali ustrezno zunanjo površino ter vadbeno opremo.

Delovni pripomočki:

Kineziolog pri svojem delu uporablja merilne sisteme za vrednotenje in spremljanje napredka gibalnih sposobnosti posameznika ter vadbene pripomočke, ki so izbrani glede na potrebe uporabnika in cilje vadbenega programa.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo kineziološke smeri.
  • Usposobljen je za preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja.
  • Razume delovanje človekovega organizma v gibanju v interakciji z življenjskim in delovnim okoljem ter prepoznava posledice interakcije okolja in človeka.
  • Zna pravilno načrtovati, voditi, spremljati in prilagajati program gibalne oz. športne aktivnosti.
  • Zna kritično razčleniti in ocenjevati kineziološke postopke ter rezultate svojega dela.
Vešč je poučevanja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: