Lektor

Ženska s pisalom za računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

 • natančno pregleduje, presoja ter jezikovno oblikuje, ureja in popravlja besedila;
 • obdeluje besedila s pravopisnimi in slovničnimi napakami ali besedila, ki imajo poleg pravopisnih in slovničnih napak še stilske pomanjkljivosti;
 • večinoma popravlja besedila v elektronski obliki, občasno tudi na papirju; 
 • izpolnjuje dogovorjene časovne roke oddaje lektoriranih besedil.
   

Osebnostne lastnosti:

Lektor ima veselje do jezika in do natančnega dela z besedili. Biti mora tudi pripravljen za sodelovanje z avtorji, prevajalci in drugimi sodelavci. Pri delu je precej obremenjen, saj ga omejujejo časovni roki. Delo je stresno ter zahteva veliko zbranosti in izurjenosti. 

Pogoji dela:

Pri delu so zelo obremenjene oči, saj lektor delovni čas porabi za natančno branje in pisanje. To še zlasti velja za delo z računalnikom, saj mora opraviti tudi delo, ki so ga nekoč opravljali korektorji, to je natančno odpravo vseh napak zaradi zatipkanih črk. Zaradi nenehnega sedečega dela je močno obremenjena hrbtenica, prav tako vrat in ramena. Blagodejno učinkujejo krajši odmori med delom in redno raztezanje telesa, dlani in prstov. Med delom ves čas sedi. Pomembno je primerno pisarniško pohištvo, priporočljiva so tudi zaščitna očala ter kakovosten zaslon. Njegov delovni čas se prilagaja mediju, tisku, zaključku projektov.

Delovni pripomočki:

Lektor uporablja različno strokovno literaturo. Med priročniki so to predvsem različne slovnice različne izdaje slovenskega pravopisa, jezikovni priročniki, slovarji, leksikoni, enciklopedije, atlasi, krajevni leksikoni in različni učbeniki. Lektor spremlja tudi tekočo publicistiko izkušenih lektorjev, drugih slovenistov ter prevajalcev in jezikoslovcev. Njegov najpomembnejši pripomoček je računalnik, opremljen z različno programsko opremo, z elektronskimi slovarji, s črkovalniki, s katerimi odpravlja zatipkane črke in pravopisne napake, pa tudi z brskalniki in iskalniki. A to je le manjši del lektorskih posegov, saj mora večino jezikovnih napak odkriti in popraviti sam. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo slovenistične smeri. 
 • Nenehno spremlja razvoj slovenskega jezika in jezikoslovja.
 • Sledi strokovni literaturi v tiskani in elektronski obliki.
 • Sledi vplivom tujih jezikov na razvoj slovenščine.
 • Je splošno razgledan, ima posluh za materinščino. Ima sposobnost za oblikovanje besedil. 
 • Zmožen je slediti navodilom urednika, založbe, tehničnim navodilom.
 • Pozna založniški proces oz. proces dela v drugem podjetju, ustanovi.
 • Dobro pozna strokovno terminologijo določenega področja, če lektorira strokovna ali znanstvena besedila. 
Popravki besedila.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: