Notar

Moški v poslovni obleki pred prenosnikom pregleduje papirnate dokumente.

Kaj delavec običajno dela:

 • ureja pravne dokumente in pogodbe ter različne vrste izjav;
 • ukvarja se s sestavljanjem javnih in zasebnih listin, z zagotavljanjem pravne varnosti pri sklepanju pogodb;
 • z notarskim zapisom ureja npr. premoženjska razmerja, prenos lastninske pravice, statut delniške družbe, uradno potrdi podpise, prepise in prevode...
 • sestavlja zasebne listine in zastopa stranko v nepravdnih zadevah, če so zadeve v neposredni zvezi z notarsko listino, ki jo je sestavil;
 • trajno hrani vsakovrstne listine, ki jih je sestavil;
 • popisuje in izvaja cenitve zapustnikovega premoženja ter njegovo shranjevanje, če tako določi sodišče;
 • kot pravni svetovalec svetuje vsem udeležencem v pravnem procesu.

Osebnostne lastnosti:

Notar zanima delo z listinami in uradnimi spisi. Večino del opravi v stiku z ljudmi v obliki pogovorov in sestankov. Zna se sporazumevati. Obvlada jasno, povezano in urejeno pisno in ustno izražanje. Delo mora opravljati vestno in pošteno in zaupane podatke varovati. Za svoje delo je odškodninsko, disciplinsko in kazensko odgovoren, zato mora delati zanesljivo in preudarno, strokovno pravilno in nepristransko. Sposoben je samostojnega dela in dela v timu.

Pogoji dela:

Notar pri svojem delu ni izpostavljen povečani nevarnosti za obolenja in poškodbe. Delo opravlja v urejenem pisarniškem okolju, občasno odide na sodišče. Delo ni telesno zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede, za pisarniško mizo in za računalnikom.

Delovni pripomočki:

Notar dela z osebnim računalnikom. Uporablja tudi pisarniške pripomočke, npr. obstojno pisalo, spenjač, luknjač in žig. Za shranjevanje računalniških podatkov uporablja nosilce elektronskih zapisov, za odtisnjene pa mape ali vezane knjige. Pri delu uporablja različno pravno strokovno literaturo in spremlja objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
 • Ima opravljen pravniški državni izpit ter najmanj pet let delovnih izkušenj.
 • Ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden svojega poklica.
 • Pozna kodeks poklicne etike.
 • Sposoben je logično-analitičnega mišljenja za natančno obravnavo dokumentov in tam navedenih podatkov.
Oseba podpisuje dokument.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: