Pravnik za javnoupravne zadeve

Moški v poslovni obleki pregleduje papirnate dokumente.

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov, drugih aktov in gradiv;
 • ter zagotavlja strokovno pomoč pri oblikovanju politik;
 • zvršuje zakone in druge predpise;
 • spremlja stanje družbe na področjih, za katere je pristojen, skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države;
 • vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc; 
 • na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj.
   

Osebnostne lastnosti:

Pravnik za javnoupravne zadeve je sistematičen, prilagodljiv, dosleden, samoiniciativen in natančen. Imeti mora dobre organizacijske in analitične sposobnosti ter sposobnost odločanja. Za opravljanje poklica so pomembne sposobnosti kritične presoje, natančno pomnjenje ter zavedanje odgovornosti. Pravnik za javnoupravne zadeve mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti.

Pogoji dela:

Pravnik za javnoupravne zadeve večinoma dela v pisarni. Njegov delovni čas je določen s splošnim delovnim časom državnih in javnoupravnih organov. Lahko se udeležuje sestankov v drugih ustanovah in državnih organih, saj pravno zastopa področje tudi naproti tretjim osebam. Fizičnih nevarnosti v poklicu ni, je pa zaradi pogostega sedečega položaja nagnjenost k hitrejši obrabi hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Poklic pravnika za javnoupravne zadeve nima posebnih zahtev glede zdravstvenega stanja, je pa to delo naporno, zato se pričakuje dobre umske sposobnosti. Zaradi stresnega dela in odgovornosti se mora znati sproščati.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima univerzitetno izobrazba pravne smeri;
 • ima temeljna upravna in pravna znanja;
 • ima razvojni in primerjalni pregled nad državno in javno upravo;
 • pozna nastanek države in državne uprave, njeno ureditev nekoč in danes;
 • pozna mora tudi ureditve javne in državne uprave drugih držav Evropske unije;
Zakon o upravnem postopku
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: