Pooblaščeni revizor

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravi revizijsko mnenje (poročilo) o opravljeni reviziji, v katerem navaja ugotovitve revizije in predlaga izboljšanje poslovanja, odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ko obstaja sum o prevari, v primeru nelikvidnosti ali stečaja podjetja; 
 • preiskuje računovodske izkaze glede na dokaze, zbrane med revidiranjem;
 • prizadeva si za ustrezne in zanesljive revizijske dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih;
 • revidira obstoj in delovanje internih kontrol, izračunava knjigovodske vrednosti delnic, usklajenost poročil in obvestil s stanji v poslovnih knjigah in usklajenost naložb;
 • svetuje poslovodstvu o zadevah, povezanih z revidiranjem;
 • opozarja na ugotovljene pomanjkljivosti in predlaga izboljšave računovodskega sistema;
 • posvetuje se z drugim revizorjem pri zadržkih o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov.

Osebnostne lastnosti:

Delo pooblaščenega revizorja poteka v hitrem, dinamičnem svetu poslovnih podatkov in številk. Večino dela opravi samostojno, hkrati pa je odprt za delovanje v skupini in za stike z ljudmi. Imeti mora smisel za učinkovito organizacijo dela, biti mora natančen in metodičen. Pomembni lastnosti sta odgovornost in poštenost, da je delo pravilno in zakonito opravljeno. Sposoben je logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri določanju problemov, zbiranju podatkov in presojanju.

Pogoji dela:

Med delom je pooblaščeni revizor izpostavljen sevanju računalnika, vendar ga lahko z uporabo zaščitnega filtra zmanjša. Pooblaščeni revizor dela v urejenem pisarniškem okolju. Občasno zapusti delovno mesto v pisarni in odide v podjetje, v katerem opravlja revizijo. Delo pooblaščenega revizorja telesno ni zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede za pisarniško mizo in za računalnikom. Sodeluje z ljudmi v podjetju, v katerem opravlja revizijo, predvsem z vodilnimi in s člani revizijskega odbora. Delovni čas je lahko podaljšan, kar še posebej velja za obdobje ob zaključku poslovnega leta, ko je praviloma spremenjen tudi ritem dela.

Delovni pripomočki:

Pooblaščeni revizor pri svojem delu uporablja osebni računalnik, opremljen z ustreznimi programskimi orodji, ter druge pisarniške pripomočke. Pri revidiranju dela z računovodskimi poročili in obvestili ter s temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami, in sicer z dnevnikom, glavno knjigo in analitičnimi evidencami. Uporablja različne revizijske priročnike in spremlja Uradni list Republike Slovenije, predvsem poslovno in davčno zakonodajo.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri.
 • Ima certifikat za revizorja.
 • Ima najmanj tri leta delovnih izkušenj iz revidiranja.
 • Ima strokovni izpit za pooblaščenega revizorja na Slovenskem inštitutu za revizijo.
 • Ima splošno-strokovna znanja s področja računovodstva, revizije, poslovnih financ, gospodarskega in davčnega prava ter kvantitativnih metod.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«