Pooblaščeni revizor

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravi revizijsko mnenje (poročilo) o opravljeni reviziji, v katerem navaja ugotovitve revizije in predlaga izboljšanje poslovanja, odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ko obstaja sum o prevari, v primeru nelikvidnosti ali stečaja podjetja; 
 • preiskuje računovodske izkaze glede na dokaze, zbrane med revidiranjem;
 • prizadeva si za ustrezne in zanesljive revizijske dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih;
 • revidira obstoj in delovanje internih kontrol, izračunava knjigovodske vrednosti delnic, usklajenost poročil in obvestil s stanji v poslovnih knjigah in usklajenost naložb;
 • svetuje poslovodstvu o zadevah, povezanih z revidiranjem;
 • opozarja na ugotovljene pomanjkljivosti in predlaga izboljšave računovodskega sistema;
 • posvetuje se z drugim revizorjem pri zadržkih o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov.

Osebnostne lastnosti:

Delo pooblaščenega revizorja poteka v hitrem, dinamičnem svetu poslovnih podatkov in številk. Večino dela opravi samostojno, hkrati pa je odprt za delovanje v skupini in za stike z ljudmi. Imeti mora smisel za učinkovito organizacijo dela, biti mora natančen in metodičen. Pomembni lastnosti sta odgovornost in poštenost, da je delo pravilno in zakonito opravljeno. Sposoben je logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri določanju problemov, zbiranju podatkov in presojanju.

Pogoji dela:

Med delom je pooblaščeni revizor izpostavljen sevanju računalnika, vendar ga lahko z uporabo zaščitnega filtra zmanjša. Pooblaščeni revizor dela v urejenem pisarniškem okolju. Občasno zapusti delovno mesto v pisarni in odide v podjetje, v katerem opravlja revizijo. Delo pooblaščenega revizorja telesno ni zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede za pisarniško mizo in za računalnikom. Sodeluje z ljudmi v podjetju, v katerem opravlja revizijo, predvsem z vodilnimi in s člani revizijskega odbora. Delovni čas je lahko podaljšan, kar še posebej velja za obdobje ob zaključku poslovnega leta, ko je praviloma spremenjen tudi ritem dela.

Delovni pripomočki:

Pooblaščeni revizor pri svojem delu uporablja osebni računalnik, opremljen z ustreznimi programskimi orodji, ter druge pisarniške pripomočke. Pri revidiranju dela z računovodskimi poročili in obvestili ter s temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami, in sicer z dnevnikom, glavno knjigo in analitičnimi evidencami. Uporablja različne revizijske priročnike in spremlja Uradni list Republike Slovenije, predvsem poslovno in davčno zakonodajo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri.
 • Ima certifikat za revizorja.
 • Ima najmanj tri leta delovnih izkušenj iz revidiranja.
 • Ima strokovni izpit za pooblaščenega revizorja na Slovenskem inštitutu za revizijo.
 • Ima splošno-strokovna znanja s področja računovodstva, revizije, poslovnih financ, gospodarskega in davčnega prava ter kvantitativnih metod.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: