Prometni odpravnik

Rdeč vlak

Kaj delavec običajno dela:

  • Prometni odpravnik usklajuje, usmerja in nadzoruje delo postajnih delavcev. 
  • Na večjih železniških postajah opravlja samo operativno-prometne naloge v prometnem uradu, v tirnih postavljalnicah in na postajnem prostoru. 
  • Na postajah z manjšim številom vlakov sam prodaja tudi vozovnice in sklepa prevozne pogodbe za prevoz pošiljk, obračunava prevozne storitve ter skrbi za organizacijo prevoza. 

Osebnostne lastnosti:

Prometni odpravnik mora imeti smisel za delo in stike z ljudmi. Potrebna je zbranost, natančnost in sposobnost hitrega odločanja ter ukrepanja.

Pogoji dela:

Prometni odpravnik dela v zaprtem prostoru in na prostem. Delo opravlja sede in stoje ali med hojo. Prometni odpravnik je pogosto v stiku s strankami. Dela v izmenah.
Delo prometnega odpravnika poteka tudi na elektrificiranih tirih, kjer je posebej nevarna bližina vodov visoke napetosti na elektrificiranih progah. Da se jim prometni odpravnik izogne, mora upoštevati vsa navodila in uporabljati zaščitna sredstva.
 

Delovni pripomočki:

Na železniških postajah, ki so opremljene s signalno-varnostnimi napravami, prometni odpravnik sam, s pritiskom na razne tipke in vzvode, postavlja signale in kretnice. Na velikih stikalnih ploščah ima shematično prikazan vsak tir, kretnico in signal. Optične naprave kažejo na zasedenost posameznih tirov in lego signalov ter kretnic. Pri delu uporablja signalna sredstva: signalni loparček, ustno piščalko, ročno signalno svetilko in računalnik.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • V program strokovnega usposabljanja se lahko vključi kandidat, ki je končal gimnazijo, splošno ali strokovno, ali srednjo strokovno šolo.
  • Zna uporabljati voznoredne pripomočke, kot so grafikoni in voznoredne knjižice.
  • Pozna signalne in prometne predpise, železniška vlečna vozila.
Dva rdeča vlaka
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: