Referent za železniški promet

BEl vlak

Kaj delavec običajno dela:

  • Prometnik skrbi za varen uvoz, izvoz in prevoz vlakov na lastni postaji in/ali na največ dveh daljinsko vodenih postajah.
  • Skrbi za varno vožnjo vlaka na pripadajočih med-postajnih odsekih.
  • Usklajuje, usmerja in nadzoruje tudi delo postajnega osebja.
  • Na večjih, tehnološko zahtevnejših železniških postajah opravlja operativno-prometne naloge v prometnem uradu, v centralni postavljalnici in na postajnem prostoru.
  • Na postajah z manjšim številom vlakov opravlja tudi prodajo vozovnic.
  • Po potrebi opravlja tudi druga operativna dela na železniški postaji.

Osebnostne lastnosti:

Prometnik ima smisel za delo in stike z ljudmi. Potrebna je zbranost, natančnost in sposobnost hitrega odločanja ter ukrepanja.

Pogoji dela:

Prometnik dela v zaprtem prostoru in na prostem. Delo opravlja sede in stoje ali med hojo. Prometnik je pogosto v stiku s strankami. Dela v izmenah.
Delo prometnik je nevarno, saj se giblje po postajnem območju, po progi in tirih. Glavne proge in postajni tiri na teh progah so elektrificirani. Prometnik mora pri svojem delu rokovati z napravami, ki so pod visoko napetostjo. Za varno opravljanje svojega dela mora upoštevati vsa navodila in uporabljati zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

Po telefonski zvezi se sporazumeva o vožnji posameznega vlaka s sosednjimi postajami in z vlakovnim dispečerjem, ki z osrednjega mesta uravnava celotni potek prometa. Prometno-operativna služba poteka na večjih postajah v centralni postavljalnici.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima opravljeno splošno ali poklicno maturo, ali opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošno izobraževalnih premetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. 
  • Ima opravljeno interno usposabljanje.
  • Pozna prometne in druge predpise, ki veljajo za delo na železnici.
Prazna postaja za vlak
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: