Šolski inšpektor

Ženska prejema dokumente.

Kaj delavec običajno dela:

  • v vzgojno-izobraževalni organizaciji vrši nadzor delovanja v navzočnosti ravnatelja tako, da zakonitost dela v šoli preverja na podlagi dokumentacije;
  • opravlja nadzor v domovih za učence ter v dijaških in študentskih domovih ter nadzor nad postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu; 
  • nadzor, ki ga opravlja, je lahko: redni nadzor načrtovan z letnim delovnim načrtom, izredni nadzor na podlagi pobude oziroma ob domnevi o nezakonitem ravnanju šole ali vrtca in, ponovni nadzor, kjer preverja uresničevanje naročil in odločb šolske inšpekcije;
  • o opravljenem nadzoru inšpektor napiše zapisnik, ukrepa pa praviloma z odločbo. 
     

Osebnostne lastnosti:

Pomemben je interes za problematiko šolstva od vrtca do vstopa na univerzo, za problematiko otrok in odraščajoče mladine ter za pedagoška in organizacijska vprašanja. Inšpektor je seznanjen s predpisi, ki urejajo šolstvo in določajo pravice in obveznosti udeležencev v tem procesu. Je natančen, temeljit, odločen, sposoben analitične in sintetične presoje, kritičen in samokritičen.

Pogoji dela:

Zaradi dela, ki traja na terenu občasno tudi več kot 8 ur dnevno, je potrebna dobra telesna zmogljivost. Delo zahteva predvsem dobre psihične dispozicije, sposobnost dolgotrajnejše zbranosti in zmožnost prilagajanja različnim medosebnim situacijam. Delo opravlja v pisarni oziroma uradu ter na terenu pri nadzoru v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Inšpektor med delom praviloma ni neposredno izpostavljen možnostim poškodb.

Delovni pripomočki:

Šolski inšpektor uporablja predpise, katerih izvajanje nadzoruje, dokumentacijo o delu šole, ki je predmet nadzora, in pribor za pisanje, praviloma računalnik s tiskalnikom. Za delo na terenu uporablja osebni avtomobil.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ustrezna izobrazba inšpektorja je univerzitetna izobrazba pedagoške smeri ali druga univerzitetna izobrazba jezikovne, družboslovne oziroma tehniške smeri s pedagoško dokvalifikacijo in sedem let delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem področju vzgoje in izobraževanja ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
  • Je razgledan v kulturi, socialni politiki in mladinski problematiki.
     
Ženska s polnim naročjem fasciklov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: