Svetovalec za zaposlovanje

Ženska za računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

 • zaposlitveno svetovanje omogoča odkrivanje potreb, pričakovanj, želja in možnosti brezposelne osebe pri iskanju primernega prostega delovnega mesta;
 • svetovalec stranki nudi pomoč pri iskanju delodajalca;
 • spremlja uresničevanje poklicnega cilja stranke;
 • prepozna dejavnike, ki bi povečali možnost zaposlitve osebe, in ji pri tem svetuje ter jo vključuje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja;
 • izvaja delavnice za pridobivanje veščin za iskanje zaposlitve in seminarje, na katerih informirajo brezposelne o vrstah pomoči, ki jih omogoča prijava na zavodu za zaposlovanje in o trendih na trgu dela;
 • na timskih sestankih s sodelavci (svetovalci zaposlitve, karierni svetovalci in drugi strokovnjaki) išče možnosti za povečanje zaposljivosti brezposelne osebe;
 • pri svojem delu pogosto pripravlja strokovna mnenja, poročila, priporočila in drugo dokumentacijo.
   

Osebnostne lastnosti:

Pomemben je interes in želja za delo z ljudmi, vztrajnost, skrbnost, sposobnost dialoga, sprejemanje in razumevanje drugačnosti ter vedoželjnost. Za uspešnost v poklicu je nujna sposobnost samostojnega dela in sodelovanja v delovni skupini. Pomembna je pozitivna osebnostna naravnanost ter prilagodljivost različnim uporabnikom in delovnim pogojem. 

Pogoji dela:

Delo običajno poteka v pisarni ob pomoči računalnika, lahko je tudi terensko, predvsem v podjetjih pri delodajalcih in v invalidskih podjetjih. Posebnih nevarnosti poškodb pri delu zaposlitvenega svetovalca ni.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja evidence prostih delovnih mest in delodajalcev, računalnik s podatkovnimi bazami, avdiovizualna sredstva, informativno gradivo in spremlja objave o zaposlovanju v množičnih medijih.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pogoj za delo svetovalca je končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, ki jo nadgradi z internimi usposabljanji s področja zaposlitvenega svetovanja.
 • Za delo zaposlitvenega svetovalca se pričakuje sposobnost vodenja svetovalnih razgovorov, poznavanje zakonodaje, upravnega postopka in pedagoško-andragoška ter didaktična znanja. 
Tri osebe za mizo pregledujejo papirne dokumente.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: