Karierni svetovalec

Ženska za računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

 • svetuje brezposelnim, zaposlenim, osnovnošolcem in njihovim staršem, srednješolcem in študentom, ki potrebujejo pomoč pri izbiri poklica ali pri prehodih na karierni poti 
 • izvaja individualne ali skupinske obravnave, enkratne oblike svetovanja ali večletno spremljanje kariere
 • uporablja različne tehnike in metode dela (intervju, psihološko testiranje in anketiranje), preverja sposobnosti, interese in osebnostne lastnosti, znanje, izkušnje in veščine uporabnikov, zbira podatke o vrstah izobraževanja in o drugih načinih pridobivanja znanja, spremlja in analizira uspešnost posameznika pri uresničevanju njegovih ciljev
 • uporabnike informira o primernih in zanimivih poklicih, o možnostih izobraževanja, o razpisanih štipendijah, usmerja in spodbuja posameznike k lastni aktivnosti in skrbi za razvoj kariere, pri uporabnikih krepi razvoj veščin za vodenje lastne kariere
 • spremlja razvoj karierne orientacije v drugih evropskih državah
 • pripravlja strokovna mnenja, poročila, priporočila in drugo dokumentacijo ter sodeluje z drugimi strokovnjaki.

Osebnostne lastnosti:

Zelo pomemben je interes in želja za delo z ljudmi, skrbnost, sposobnost dialoga, sprejemanje in razumevanje drugačnosti, vedoželjnost ter vztrajnost. Za uspešnost v poklicu je nujna zdrava ambicioznost, sposobnost samostojnega dela in sodelovanja v skupini. Pomembna je tudi pozitivna osebnostna naravnanost ter prilagodljivost različnim skupinam ljudi in delovnim pogojem.

Pogoji dela:

Kariernemu svetovalcu pri delu ne grozijo posebne nevarnosti in poškodbe. Zaradi pretežno sedečega dela je obremenjena predvsem hrbtenica, zaradi dela z računalnikom pa oči. Delo večinoma poteka v dobro urejenem pisarniškem okolju, lahko pa je tudi terensko, npr. na šolah, v podjetjih in drugod.

Delovni pripomočki:

Karierni svetovalec lahko pri svojem delu uporablja psihodiagnostična sredstva/teste (če je po izobrazbi psiholog), vprašalnike in druge pripomočke, računalniške programe, avdiovizualna sredstva, informativno gradivo in različne objave o poklicih in karierah v množičnih medijih.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, kot so psihologija, pedagogika, andragogika, sociologija, specialna ali socialna pedagogika, socialno delo, komunikologija in menedžment kadrovskih in izobraževalnih sistemov.
 • Karierni svetovalec je usposobljen za delo na področju vseživljenjske karierne orientacije.
 • Pozna šolsko zakonodajo in upravni postopek.
 • Pozna značilnosti kariernih prehodov in posameznih poklicev, prav tako pozna razmere na trgu dela ter možnosti finančnih pomoči za šolanje in študij.
 • Obvlada vodenje intervjuja ter je vešč verbalnega sporazumevanja.
Oseba razlaga stvari krogu mladostnikov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: