Tehnik za rudarstvo

Čiščenje jame

Kaj delavec običajno dela:

 • vodi pridobivanje mineralnih surovin, daje navodila in nadzira izvajanje rudarskih in varnostnih predpisov;
 • izvaja obhode jamskih delovišč in ustrezno ukrepa na ogroženih lokacijah;
 • kontrolira delovne procese, transporte razstrelilnih sredstev, skladišča, delovne naprave in uporabo zaščitnih sredstev;
 • organizira delo zaposlenih in nadzira uporabo materiala;
 • sodeluje pri naročanju in poskusnem obratovanju nove opreme ter pripravlja poročila in analize o rezultatih;
 • opravlja jamomerska dela, vrisuje in ažurira geološke in jamske karte ter tehnične profile in prereze;
 • opravlja tudi manj zahtevna rudarska merjenja pod zemljo in na površini, pomaga pri vodenju katastrov in raziskovanju rezerv mineralnih surovin.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za rudarstvo je samostojen, samoiniciativen in ima občutek za odgovornost. Odlikujejo ga sposobnosti vodenja, samostojnega načrtovanja ter projektiranja del. Zaradi narave dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo ženskam odsvetujejo izobraževanje in delo v rudarstvu.

Pogoji dela:

Zaradi stalne izpostavljenosti poškodbam mora tehnik uporabljati zaščitno opremo, ki obsega delovno obleko, čelado, rokavice in obutev. Pri delu se pojavljajo nevarnosti plazov, podiranja stropov in sten, stebernih udarov, vdiranja strupenih plinov in vode ter nevarnost požarov in eksplozij. Pri telesnih naporih prihaja do obremenitve hrbtenice, pogoste pa so tudi poškodbe rok, nog in glave. Zaradi dela v temnih, zaprtih in utesnjenih prostorih se pojavljajo tudi psihični napori. V primeru povečanega tveganja mora upoštevati varnostne postopke in zapustiti delovišče.

Delovni pripomočki:

Tehnik za rudarstvo pri svojem delu uporablja zaščitno obleko in obutev, opremo in ostala zaščitna sredstva. Del pripomočkov predstavlja tudi pisarniška in informacijska oprema, oprema za risanje in projektiranje ter oprema za rudarske meritve.  
K dokumentaciji njegovega dela spadajo zakonski predpisi, navodila, službeni nalogi, jamski načrti, karte, katastrske karte in drugo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Pozna panoge rudarstva, metode raziskovanja nahajališč mineralnih surovin, načine odpiranja in priprave odkopavanj.
 • Zna izvesti postopke za bogatenje rude in pripraviti izkopanine za uporabo in predelavo.
 • Obvlada različne tehnike vrtanja, odstrelitve ter tehnologijo izdelovanja jamskih prog.
 • Zna tehnično risati, izdelovati in uporabljati tehnične načrte.
 • Pozna varnostne ukrepe in tehnične predpise.
Nadzor pripomočkov v jami
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: