Učitelj razrednega pouka

Otroci in učiteljica v razredu.

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjalnosti, pozitivne samopodobe in otroke spodbuja h gibalni aktivnosti
  • izvaja vsebinsko ter metodično-didaktično pripravo na pouk, pri čemer upošteva razvojno-osebnostne lastnosti otrok
  • preverja in ocenjuje znanje otrok in spremlja njihov napredek
  • vsebinsko načrtuje in izvaja roditeljske sestanke ter govorilne ure in pomaga pri organizaciji dneva odprtih vrat
  • skrbi za spremljanje novosti in sprememb na strokovnem področju.

Osebnostne lastnosti:

Učitelj razrednega pouka je komunikativen, veder, ustvarjalen in sposoben vživljanja v svet otrok. Ima smisel za vodenje razreda.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela, pri katerem je v nenehnem stiku z velikim številom otrok, so pri učitelju najpogostejše okvare glasilk in sluha, možne so tudi okužbe z virusnimi obolenji. Pretirana angažiranost in neupoštevanje svojih zmožnosti, lahko sčasoma privede do iztrošenosti.

Delovni pripomočki:

Osnova za učiteljevo delo sta učni načrt in katalog znanj. Učni načrt predpisuje vsebine in cilje za posamezni razred, v katalogu znanj pa so zapisana minimalna in temeljna znanja. Pri delu uporablja tudi učbenike in delovne zvezke, priročnike, strokovno literaturo in strokovne revije. Priporočljivo je, da ima na voljo tudi pripomočke za terensko delo in računalnik z dodatno opremo. Pouk popestri tudi s podajanjem snovi preko sodobnih avdiovizualnih sredstev.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna spretno voditi in usmerjati skupino učencev.
  • Zna pisati metodično-didaktične priprave in analize dela.
  • Delo zna organizirati tako, da učenci sami osvajajo nova znanja in se ob tem dobro počutijo. Otroke zna motivirati, jih aktivno vključiti v delo in ustvariti pozitivno učno klimo.
  • Zmožen je zagotavljati disciplino učencev.
  • Zna sestavljati in ocenjevati pisne in ustne preizkuse znanja ter izdelke učencev.
Oseba sedi za mizo in nekaj piše v zvezek.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: