Učitelj za slepe in slabovidne otroke in mladostnike

Kaj delavec običajno dela:

  • skupaj z ostalimi strokovnjaki skrbi za vzgojo, izobraževanje, rehabilitacijo in celostni razvoj otrok in mladostnikov z motnjami vida
  • v fazi odkrivanja bolezni usmerja otroka in tesno sodeluje s starši
  • glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter z drugimi  področnimi zakoni in predpisi.

Osebnostne lastnosti:

Učitelj za slepe in slabovidne otroke in mladostnike zna sprejemati osebe s posebnimi potrebami brez predsodkov. Je aktiven, ustvarjalen, inovativen, strpen, empatičen in sposoben posredovati zdrave življenjske vzorce. Odlikuje ga veščina profesionalnega dotika, ki pomeni neposreden dotik kot princip učenja in tehnika spremljanja slepih in slabovidnih oseb.

Pogoji dela:

Pri svojem delu je učitelj za slepe in slabovidne izpostavljen pogostim nepredvidljivim psihofizičnim obremenitvam, katerih posledice so lahko psihoreaktivna obolenja, okvare glasilk in obolenja dihalnih poti. Zaradi stalne psihične napetosti je izpostavljen poklicnemu izgorevanju.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja splošna in posebna didaktična sredstva, ki so prilagojena posebni komunikacijski potrebi slepe ali slabovidne osebe. To so: učbeniki, priročniki, delovni zvezki v prilagojeni tehniki, avdiovizualna sredstva, modeli, makete, reliefni zemljevidi in globusi, reliefne slike, matematični geometrijski pribor ter prilagojena strojna in računalniška oprema. Pomaga si tudi s splošnimi didaktičnimi pripomočki in materiali, ki spodbujajo vsestranski razvoj. K dokumentaciji njegovega dela na šolskem področju spadajo letni delovni načrt, predpisani učni načrt, individualni vzgojno-izobraževalni program, dnevnik, dnevne priprave in opažanja, letna poročila o napredku učenca in ovrednotenje individualiziranega programa.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Pozna psihosocialni razvoj otroka brez motenj in otroka z motnjami v razvoju, s poudarkom na slepih in slabovidnih ter zakonitosti pedagoških procesov in vsebine učnih načrtov.
  • Pozna postopke diagnosticiranja, usmerjanja in načrtovanja specialno pedagoškega dela, specialne metodike in didaktike.
  • Pozna vloge posameznih članov v družini in področno zakonodajo.
  • Zna omejiti in prilagoditi neželene oblike vedenja pri slepih in slabovidnih.
  • Pozna principe zaposlovanja v posebnih okoliščinah.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«