Učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov

Kaj delavec običajno dela:

  • rehabilitacijo poslušanja in govora na vseh stopnjah in oblikah vzgoje, izobraževanja in usposabljanja; 
  • upošteva in spremlja zakonitosti razvoja otrok ter z individualnimi programi rehabilitacijo, vzgojo in izobraževanje prilagaja otrokovim potrebam; 
  • svetuje in povezuje vse strokovne delavce, vzdržuje stike s starši in rejniki, je mentor pripravnikom ali študentom;
  • uporablja sodobna didaktična sredstva, pripomočke in zbirke, sodobne elektroakustične aparature;
  • o delu in razvoju vodi predpisano dokumentacijo; 
  • udeležuje se strokovnih srečanj, dela v komisijah ter v delovnih skupinah in predstavlja stroko javnosti, sodeluje v procesu integracije in pri usposabljanju pedagoških delavcev. 
     

Osebnostne lastnosti:

Učitelj mora biti sposoben na strpen in human način izobraževati in vzgajati osebe s posebnimi potrebami, reševati probleme, ki so povezani s šolo, družino, zaposlitvijo. Naloge zahtevajo samostojnost, natančnost in odgovornost, dar za opazovanje, pravilno presojo in ustrezno odzivanje, sposobnost komuniciranja, veliko razumevanja in potrpljenja, iznajdljivosti in iniciativnosti, čustveno stabilnost, jasen govor in zdrava čutila.

Pogoji dela:

Dela pretežno v zaprtih prostorih, pri umetni razsvetljavi, le občasno na terenu, kjer potekajo tabori, kolonije, zimske šole v naravi ali mobilno delo. Dela tudi v izmenah, ponoči in ob nedeljah. Delo je večinoma dinamično, zahteva veliko gibanja in psihofizičnih naporov. Posebne zahteve v komunikaciji imajo za posledico preobremenjenost govoril, zato mora učitelj paziti in skrbeti za svoj glas in govorni aparat.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu učitelj za gluhe in naglušne uporablja elektroakustične aparature, didaktična sredstva, makete, slike, prosojnice in kasete, avdiovizualna sredstva, kot je magnetofon, kasetofon, grafoskop, diaprojektor, video, televizijo in računalnik ter dokumente, ki so predpisani z zakonom.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • univerzitetna raven izobrazbe z opravljenim strokovnim izpitom in znanje s področja defektološke smeri- surdopedagogike; 
  • poznavanje posebnega sveta gluhih in naglušnih oseb, poznavanje socialne politike ter pravne zaščite invalidov, nadalje statistike, metod in raziskovalnega dela v defektologiji, teorije komunikacij;
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«