Upravljavec sežigalne peči za odpadke

Oseba v pisarni gleda v monitor.

Kaj delavec običajno dela:

 • organizira delo zažiga odpadnih snovi in skrbi, da celoten proces poteka nemoteno;  
 • nadzoruje tehnološke in okoljske parametre pri zažigu;
 • skrbi za vzdrževanje potrebnih naprav in delovne opreme;
 • na podlagi analiz opravljenih meritev predlaga, načrtuje in vpeljuje tehnološke izboljšave;
 • skrbi za izobraževanje zaposlenih na področju varovanja okolja;
 • spremlja in ozavešča o razvoju alternativnih virov goriv in surovin.
   

Osebnostne lastnosti:

Pomembna je okoljska osveščenost in osebno zavzemanje za varovanje okolja ter prizadevanje za vpeljevanje najnovejših dognanj, ki k temu pripomorejo. Vodja zažiganja odpadnih snovi mora imeti čut za skupinsko delo. Pogosto zadolžitve porazdeli med sodelavci, sam pa prevzame vodenje in organizacijo projektnih nalog. Koristna lastnost je fleksibilnost oziroma prilagajanje na potek dela, saj marsikdaj delo ne poteka, kot je bilo načrtovano. V takšnih primerih se zahteva sposobnost hitrega in preudarnega odločanja.

Pogoji dela:

Delovne naloge večinoma potekajo v pisarni, zato za vodjo zažiga ni posebnih zdravstvenih zahtev. Glede na to, da se sežiga raznovrstne snovi, so zdravstvena ovira lahko tudi alergije, na katero izmed teh snovi ali prah in morebitne pljučne težave, saj se pri zažigu poleg vročine tvorijo tudi plini, ki lahko ovirajo dihanje. Vodja zažiganja odpadnih snovi pri delu vseskozi uporablja osebno zaščitno opremo, predvsem močne čevlje, delovno obleko, v sežigalnici tudi odsevni telovnik ter v zahtevnejših primerih zažiga tudi čelado, s katero si zavaruje glavo. Pri delu je najbolj moteč hrup zaradi delovanja strojev in naprav v procesu zažiga. Zato uporablja zaščitne čepke za ušesa.

Delovni pripomočki:

Kot pri vseh poklicih, kjer delo večinoma poteka v pisarni, je tudi vodja zažiganja odpadnih snovi pri delu zelo odvisen od osebnega računalnika. Pri delu redno upravlja tudi procesni računalnik sežigalnice. Tako lahko spremlja vse procese, ki potekajo v sežigalnici in opravi nujne popravke, ko zasledi morebitne pomanjkljivosti. V veliko pomoč pri delu vodje je tehnična dokumentacija in navodila proizvajalcev opreme. Poleg tehničnih predpisov njegovo delo temelji na vrsti pravilnikov, zakonskih aktov ter internih predpisov o dejavnosti zažiga odpadnih snovi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • visoka izobrazbe tehnične (strojništvo, elektrotehnika) ali komunalne smeri,
 • opravljen izpit za upravljanje z energetskimi napravami,
 • poznati mora zakonodajo, zakonske akte in pravilnike v zvezi s to dejavnostjo,
Dim iz dimnika.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: