Vodja oddelka za varnost v zaporu

Zapornik v sobi

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravlja načrt varovanja in izvaja nadzor nad njegovim izvajanjem;
 • pripravlja in potrjuje razporede dela pravosodnih policistov;
 • skrbi, da so delovne razmere zaposlenih urejene;
 • vodi oziroma logistično ureja usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih;
 • skrbi za poveljevanje pri uporabi prisilnih sredstev večjega obsega in morebitnem reševanju zajetih talcev; 
 • pridobiva in analizira informacije varnostne narave na področju notranje zaščite; 
 • skrbi za preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu; 
 • pripravlja in vodi disciplinske postopke za zaprte osebe;
 • sodeluje pri pripravi predpisov in oblikovanju zahtevnejših gradiv na svojem delovnem področju (razvojni projekti). 
   

Osebnostne lastnosti:

Vodja oddelka mora dobro poznati postopke organizacije dela. Je komunikativen, vešč skupinskega dela in dober opazovalec. Imeti mora popolnoma zdrava čutila in dobro fizično vzdržljivost. Za uspešno opravljanje nalog je dobro, da ima sposobnost koncentracije, presojanja in hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja. 

Pogoji dela:

Odgovoren je za varnost v zavodu, kjer je zaposlen, piše analize in poročila s področja varnosti. Dela pretežno v dopoldanskem času, po potrebi opravlja nadzor tudi v popoldanskem in nočnem času.
Opravlja naloge s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe na delu. V določenih konfliktnih situacijah je lahko ogrožen, zato mora imeti potrebne motorične spretnosti in dobro psihofizično kondicijo. Zaradi specifičnosti poklica so potrebni obdobni zdravstveni pregledi.
 

Delovni pripomočki:

Pri opravljanju delovnih nalog nosi predpisano uniformo, posebno opremo, osebna zaščitna sredstva in strelno orožje. Vodja oddelka uporablja računalnik za dostop do baze podatkov zaprtih oseb in za izvajanje nadzora nad elektronskim varovanjem zavoda.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 50% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zmerno perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj;
 • zna uporabljati prisilna sredstva, strelno orožje in borilne veščine;
Razporeja delo pravosodnih policistov
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: