Delovodja gradbeništva

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za nemoten potek dela in gradnje na celotnem gradbišču
 • dela na visokih gradnjah (stavbe, hiše, bloki) ali nizkih gradnjah (ceste, železnice, vodovodi, kanalizacije)
 • vodi vse delavce na gradbišču: gradbince, upravljalce tovornjakov in delavce na različnih strojih
 • sodeluje z geodeti, gradbenimi inšpektorji in inženirji gradbeništva
 • pripravlja in preverja projektno tehnično dokumentacijo
 • izdela terminski plan za posamezna gradbena dela, izpolnjuje gradbeni dnevnik, vodi tedenske sestanke z gradbinci, rešuje težave in spremlja gradnjo objekta
 • piše poročila in finančne plane.
   

Osebnostne lastnosti:

Delovodjo zanima gradnja novih objektov in popravljanje starih. Potrebuje organizacijske sposobnosti in sposobnosti vodenja. Biti mora iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela. Ker dela pretežno stoje ob strojih in napravah, mora biti čustveno in psihično stabilen. Imeti mora razvito spretnost rok ter prstov in splošno telesno spretnost. Ne sme biti preobčutljiv za temperaturne spremembe. 

Pogoji dela:

Delo poteka na gradbiščih ob različnih vremenskih razmerah in pogojih, zato  je delovodja izpostavljen mrazu, vročini, dežju, vetru, prepihu in prahu, različnim kemikalijam in mora biti temu primerno oblečen in zaščiten. Velikokrat je zaradi naročnikovih želja po hitri gradnji ali pa zaradi vremenskih pogojev treba del gradnje ali gradnjo v celoti zaključiti v kratkem času, zato tedaj dela v izmenah. Delo lahko poteka tudi ponoči ali v nadurah. Delo delovodje poteka na višini, v globini, v tunelih in v bližini delovnih strojev, zato je potrebna pazljivost. Pri delu se uporabljajo različni materiali, ki so lahko alergeni ali povzročajo občutljivost, zato mora uporabljati zaščito: zaščitna očala, rokavice, delovno obleko in čevlje. Nevarnosti so padci z višine, udarci in ureznine. Pozoren in previden mora biti na druge stroje in prenašanje materiala na gradbišču, da ne pride do nesreče. 

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja dokumente kot so: lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, gradbena oziroma obračunska knjiga, projektna tehnična dokumentacija ter načrti. Pri delu uporablja različne gradbene materiale, stroje za lahko in težko gradbeno mehanizacijo, žerjave, bagre in posebne tovornjake. Uporablja tudi različna električna in druga orodja. Pripomočki so še lestve, vozički in priklopniki za prevoz materiala. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima srednješolsko izobrazbo gradbene smeri.
 • Pozna gradbene materiale in njihove lastnosti, tehnologijo materialov in izdelav konstrukcij.
 • Pozna osnove gradbeništva, varstvo pri delu, tehnično risanje in načrtovanje z računalniškimi programi. 
 • Pozna in upošteva pomen kulturne dediščine, avtohtonega okolja in trajnostnega razvoja prostora.
gradbeni načrt
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: