Geodet

Ugotavlja in meri oblike in dimenzije zemlje.

Kaj delavec običajno dela:

  • meri zemljišča in prikazuje zemeljsko površja na načrtih in kartah, saj so geodetski načrti osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju mest, naselij, sosesk, zgradb, cest, železnic in vseh drugih objektov na zemljišču;
  • ugotavlja in meri oblike in dimenzije zemlje;
  • sestavlja in vzdržuje zemljiški kataster. Zemljiški kataster je geodetska evidenca, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah, njihovih lastnikih, vrstah rabe zemljišča, o kakovosti zemljišč in objektih, ki so na parcelah;
  • sestavlja in vzdržuje komunalni kataster. Komunalni kataster je geodetska evidenca komunalnih vodov in objektov (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, elektrika, telekomunikacijske naprave, javna razsvetljava);
  • izvaja geodetska dela v gradbeništvu, rudarstvu, gozdarstvu in kmetijstvu.

Osebnostne lastnosti:

Zaradi številnih sestankov in stikov s strankami ter drugimi, ki sodelujejo pri projektih, mora dobro obvladati veščine komuniciranja. Biti mora vzdržljiv in vztrajen, saj so pri izvedbah projektov obdobja, ko je potrebno delati tudi preko rednega delovnega časa.

Pogoji dela:

Delovne razmere v pisarni ne ogrožajo zdravja delavca. Zaradi dolgotrajnega in pozornega gledanja v računalniški zaslon je bolj obremenjen vid. Zaradi pogostega dela na terenu, kjer izvaja meritve ali nadzor meritev, ko obiskuje planerje, gradbenike in naročnike, mora biti geodet mobilen in telesno vzdržljiv. Invalidne osebe ne morejo opravljati geodetskega poklica.

Delovni pripomočki:

Geodet pri svojem delu v pisarni potrebuje računalnik s programi za geodezijo, poleg tega pa še ravnila, trikotnike ter druge pripomočke. Za terensko delo potrebuje postajo z laserskim razdaljemerom, teodolit, stative, trasirke in merski trak. Lahko tudi nivelmanski instrument za meritve višin, različne late ter pomožno orodje, ki lajša delo na terenu. Ko je na terenu, nosi delovno zaščitno obleko in uporablja pohodne čevlje, po potrebi tudi zaščitno čelado.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo gradbene smeri ali univerzitetno izobrazbo, smer geodezija. Opravljen ima strokovni izpit.
  • Ima risarske sposobnosti za ročno izdelavo skic ali načrtov.
  • Je vzdržljiv in v dobri telesni pripravljenosti za delo na terenu.
  • Je zelo natančen, vzdržljiv in zbran.
  • Obvlada delo z računalnikom.
Ima sposobnost koordinacije.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: