Infektolog

 Dela kot zdravnik za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Kaj delavec običajno dela:

 • infektolog dela kot zdravnik za infekcijske bolezni in vročinska stanja;
 • v enoti intenzivne terapije opravlja delo infektologa intenzivista, kar pomeni, da opravlja nujne in kontrolne ambulantne preglede;
 • kot konziliarni zdravnik izvaja protimikrobno diagnostiko in sodeluje v komisijah na področju preprečevanja bolnišničnih okužb;
 • svetuje pri izvajanju ukrepov ob epidemijah, nadzoru nad odpornostjo mikrobov in porabo protimikrobnih zdravil;
 • na pediatriji delo infektologa opravlja zdravnik s primarno specializacijo iz pediatrije nadgrajeno z znanjem infektologije. 
   

Osebnostne lastnosti:

Infektolog je natančen, vesten, vzdržljiv in sposoben hitrega odločanja v kritičnih trenutkih. Rad pomaga ljudem, ko se ti soočajo z boleznijo. Ima realen pogled na nevarnost okužb pri delu in se zaveda pomembnosti zgodnjega odkrivanja morebitnih virov epidemij. Zaradi stalnega napredka medicine in tehnologije je pripravljen na vseživljenjsko izobraževanje.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela obstaja možnost okužb, zato infektolog uporablja ustrezna zaščitna oblačila in pripomočke, kot so delovni plašč, rokavice, maska, vizir, razkužila. Proti nekaterim nalezljivim boleznim (gripa, hepatitis itd.) se zaščiti s cepljenjem. 

Delovni pripomočki:

Specialist infektolog mora dobro poznati mikrobiološke preiskave, ki jih opravljajo v laboratoriju, in protimikrobne učinkovine, ki jih predpisuje za zdravljenje. Pri svojem delu uporablja slušalke, otoskop, nevrološko kladivce, laringoskop, tubus, aparate za umetno predihavanje, bronhoskop, arterijske in venske žilne katetre, monitorje za nadzor življenjskih funkcij in hemodinamske meritve, črpalke in zdravila za hemodinamsko podporo, ultrazvok, katetere za pljučne punkcije in drenaže. Opravljeno delo dokumentira v elektronski obliki. Zaradi nenehnega nadgrajevanja znanja in sledenja novostim uporablja računalnik tudi zaradi dostopa do tuje in domače strokovne literature. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna izvesti anamnezo in pregled bolnika ter izbrati ustrezne diagnostične preiskave. 
 • Pridobljene izvide zna interpretirati in se odločiti za ustrezno zdravljenje. 
 • Zna sodelovati in koordinirati zdravljenje s specialisti drugih strok, kot so anaestezist, kirurg, nefrolog, onkolog. 
 • Zna nadzirati bolnišnične okužbe in svetovati pri uporabi protimikrobnih sredstev. Pozna ustrezne  ukrepe v primeru epidemij. 
 • Zna ustrezno ukrepati v primeru infekcijskega bolnika, ki zahteva izolacijo.
 Dobro pozna mikrobiološke preiskave.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: