Inženir gradbeništva

Nadzoruje gradnjo.

Kaj delavec običajno dela:

 • na podlagi načrta, ki ga izdela arhitekt, izvede gradnjo novega objekta ali prenovo obstoječega;
 • nadzoruje gradnjo objektov, izvaja gradbena dela oz. organizira gradbišče ali kot projektant načrtuje gradbene objekte;
 • nadzoruje investicije gradbenih del;
 • kot projektant načrtuje gradnjo objektov, računa, riše in projektira, na začetku novega projekta obišče gradbišče, pregleda izračune zemeljskih meritev, ki jih pripravijo geodeti, nato izdela načrte za gradnjo objektov;
 • kot izvajalec skrbi za izgradnjo gradbišč, katerih vodja je.
 • kot nadzornik nadzira delo delovodje na gradbišču, pregleduje in potrjuje projektno dokumentacijo, spremlja ter potrdi vsako izvedbo dela na gradbišču;
 • kot laborant skrbi za testiranje materialov, ki se uporabljajo pri gradnji; jemlje vzorce na gradbišču, ki morajo biti v skladu s tehnično projektno dokumentacijo, ter jih testira;
 • kot koordinator varstva pri delu nadzoruje, ali dela potekajo v skladu z zakonom , skrbi, da se delo izvaja varno, v primeru nepravilnostih obvesti gradbenega inšpektorja.

Osebnostne lastnosti:

Inženir gradbeništva ima izkazan interes za tehniko ter objekte, ki nastanejo z gradnjo. Ima dobro prostorsko predstavo, hitro zaznava spremembe v prostoru. Nenehno spremlja novosti na področju gradbeništva in zakonodaje. Sposoben je timskega dela, saj pri gradnji sodeluje veliko ljudi in različnih služb. Za sestanke, ki jih vodi, mora imeti tudi vodstvene sposobnosti in lastnosti.

Pogoji dela:

Delo pogosto poteka na višini ali v globini in v bližini delovnih strojev, zato mora pri delu upoštevati varnostne predpise in uporabljati zaščitna sredstva, kot so čelada, ustrezna obutev, obleka in rokavice.  Delo ni primerno za osebe, ki se bojijo višine ali zaprtih prostorov.

Delovni pripomočki:

Glavni dokumenti pri gradnji so: lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, gradbena oziroma obračunska knjiga in projektna tehnična dokumentacija. Inženir gradbeništva izvajalec uporablja orodja in večje stroje, kot so bagri in posebni tovornjaki. Inženir gradbeništva projektant uporablja risalno mizo, papir, svinčnik in računalniški program AutoCAD.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano višješolsko, visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo gradbene smeri.
 • Glede na delovne izkušnje in stopnjo izobrazbe ima opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo gradbenih del na Inženirski zbornici Slovenije.
 • Ima strokovno tehnično znanje in pozna gradbene materiale.
 • Obvlada branje načrtov in tehničnih risb oziroma projektne in tehnične dokumentacije.
Izvede gradnjo novega objekta ali prenovo obstoječega
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: