Vodja projektov v gradbeništvu

Usklajuje delo med podizvajalci, išče tehnične rešitve.

Kaj delavec običajno dela:

 • lahko dela na visokih ali nizkih gradnjah;
 • usklajuje delo med podizvajalci, tehnične rešitve in komercialne spremembe; 
 • na začetku priprave novega projekta obišče gradbišče, pregleda izračune zemeljskih meritev, nato izdela načrte, ki se uporabijo za gradnjo objektov;
 • sledi poteku gradbenih del do pridobitve uporabnega dovoljenja;
 • nadzira delo delovodje na gradbišču. Z njim in ostalimi gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer se rešujejo operativne zadeve v zvezi z gradnjo objekta. 
 • piše mesečna poročila, pregleduje terminske in finančne plane. Obračunava ure in plače delavcev ter obračunava dobavo materialov. 
 • nadzoruje, če se delo izvaja v skladu z Zakonom o varnosti pri delu, in skrbi, da se izvaja varno.
   

Osebnostne lastnosti:

Zanima ga tehnika, konstrukcije stavb in gradbeni materiali. Redno spremlja novosti na področju gradbeništva in zakonodaje. Sposoben je timskega dela, saj pri gradnji sodeluje veliko ljudi in različnih služb. Za sestanke, ki jih pogosto vodi, mora imeti vodstvene sposobnosti in lastnosti. Biti mora iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela. Ima dobro prostorsko predstavo, odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti in je natančna in organizirana oseba. Osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti, so še: samostojnost, podjetnost, splošna razgledanost, sposobnost za večje umske napore ter sposobnost za izpolnjevanje poslovnih ciljev in planov.

Pogoji dela:

Vodja projektov v gradbeništvu dela v pisarni in na gradbišču. Ima prilagodljiv delovni čas, saj je včasih treba projekt zaključiti v kratkem roku. Delo opravlja tudi ponoči ali v nadurah, odvisno od vrste dela na gradbišču. Vodja projektov si delo razporeja sam. Pomembno je, da je opravljeno v dogovorjenih rokih.
Vodja projektov je nevarnosti izpostavljen občasno, ko preverja potek del na gradbišču. Delo lahko poteka na višini ali v globini in v bližini delovnih strojev. Zato mora upoštevati varnostne predpise in uporabljati zaščitna sredstva, kot so čelada, ustrezna obutev, obleka in rokavice. 
 

Delovni pripomočki:

Glavni dokumenti pri gradnji so lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, gradbena oziroma obračunska knjiga in projektna tehnična dokumentacija. Osebna oprema za vodjo projektov v gradbeništvu na terenu so škornji, čelada, pelerina, telovnik za cestišča in svetilka za tunele. Pri delu v pisarni uporablja risalno mizo, papir, svinčnik in računalnik.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ustrezna izobrazba gradbene smeri;
 • imeti  mora sposobnosti pri koordinacije in komunikacije z notranjimi in zunanjimi izvajalci; 
 • dobro pozna terminsko in finančno zaključevanje del v skladu z načrtom in primopredajo; 
Pozna gradbene materiale in njihove lastnosti.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: