Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju

Dve osebi med posvetom.

Kaj delavec običajno dela:

 • pomaga otrokom, učencem in dijakom pri učenju in razvijanju učinkovitih metod in tehnik učenja ter učnih navad;
 • svetuje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter jim nudi pomoč pri razvijanju učinkovite komunikacije, urjenju socialnih spretnosti, razvijanju dobre samopodobe, tehnikah sproščanja;
 • učence in dijake informira o poklicih in možnostih zaposlovanja ter jim svetuje pri izbiri nadaljnjega šolanja in iskanju štipendij;
 • koordinira in organizira pomoč učencem pri reševanju finančnih težav za subvencioniranje prehrane, šole v naravi in drugih dejavnostih;
 • učiteljem in vzgojiteljem nudi pomoč pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja;
 • pripravlja in izvaja predavanja in delavnice za učitelje, vzgojitelje in starše na temo učenja, učnih navad, telesnega, osebnega, socialnega in poklicnega razvoja otrok;
 • sodeluje z vodstvom vrtca, šole in dijaškega doma pri pripravi razvojnega načrta poučevanja in strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in vzgojiteljev;
 • pomaga pri oblikovanju ustrezne socialne klime in šolskega reda, soodloča pri ponavljanju, napredovanju in prešolanju učencev in dijakov;
 • pripravlja različne analize (učna uspešnosti, vedenjska problematika, socialno ekonomske razmere itd.)

Osebnostne lastnosti:

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju ima veselje do dela z otroki. Je spoštljiv, sočuten in pripravljen pomagati. Pri svetovanju zna ustrezno presojati ter predvideti posledice. Ima smisel za vodenje skupin. 

Pogoji dela:

Nevarnosti in poškodb pri delu praviloma ni. 

Delovni pripomočki:

Osnovni pripomoček svetovalca je strokovna literatura svetovalne dejavnosti, priročniki in revije.  Pri delu uporablja osebni računalnik, elektronsko pošto, programe za statistično obdelavo podatkov in vodenje različnih evidenc ter programe za vodenje vpisa učencev. Pomembno vlogo ima tudi letni delovni načrt vrtca, šole in dijaškega doma, v katerem je program svetovalnega delavca jasno opredeljen. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna področje metodike in didaktike. 
 • Pozna proces svetovanj in supervizij.
 • Zna pisati poročila, analize in predloge s področja vzgojno izobraževalnega dela. 
 • Zna pripraviti in izvesti programe, ki so posebej namenjeni otrokom in učencem s posebnimi potrebami.
 • Zna pripraviti in izvesti predavanja in delavnice za učitelje, vzgojitelje in starše. 
Ženska in dve deklici za mizo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: