Mladinski delavec

Oseba, obkrožena z mladimi, na terenu.

Kaj delavec običajno dela:

Mladinski delavci se ukvarjajo z mladimi v obliki vodenja organizacij ali skupin mladih, projektnega dela, informiranja, prostovoljstva, različnih neformalnih izobraževanj ter druge strokovne podpore mladim. Mladim pomagajo razvijati njihove sposobnosti in talente predvsem na zunajšolskih področjih, s čimer mladi dopolnjujejo šolska znanja. Mladinski delavec usmerja mlade pri njihovem razvoju in jim nudi izkušnje na življenjsko pomembnih področjih. 
 

Osebnostne lastnosti:

Interes za delo z mladimi, sposobnost razumevanja mladih, zanima ga interaktivno delo, želi biti mladinski trener in voditi mlade. Biti mora sposoben vzpostavljanja in vzdrževanja zaupnih odnosov z mlado osebo.

Pogoji dela:

Delo lahko poteka na terenu (mladinsko ulično delo), lahko poteka v popoldanskem času ali ob koncih tedna, saj se prilagaja na čas, ko so mladi prosti šolskih obveznosti. Če mladinski delavec deluje na mednarodnem področju, je lahko nekajkrat letno poslan tudi na mladinske aktivnosti v tujino. Posebnih nevarnosti to delo ne predstavlja.

Delovni pripomočki:

Za izvajanje samega poklica ni posebnih pripomočkov, a glede na to, da njegovo delo običajno obsega tudi administracijo, mora biti vešč uporabe računalnika. 
Ostale pripomočke uporablja glede na zahteve programa / projekta, ki ga izvaja. 
 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • poklic mladinskega delavca je mogoče pridobiti preko nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), kar pomeni, da kandidat pripravi zbirno mapo s svojimi preteklimi izkušnjami in jo zagovarja pred komisijo. Imeti mora vsak srednjo splošno ali sednjo strokovno izobrazbo;
  • zna načrtovati, izvajati in vrednotiti mladinske programe v sodelovanju z mladimi,
  • zna vzpostavljati in vzdrževati sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo;
  • zna delovati z mladimi v skupinah;
Tri osebe z odprtimi knjigami in zvezkom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: