Vzgojitelj v dijaškem domu

Pripravi letni delovni načrt.

Kaj delavec običajno dela:

 • sodeluje pri sprejemu dijakov v dom, pripravlja letni delovni načrt za vzgojno skupino, organizira učne ure, izvaja interesne dejavnosti;
 • organizira oglede predstav, razstav in tekmovanj ter spremlja dijake na koncertih, strokovnih ekskurzijah, izletih, tekmovanjih, igrah in prireditvah;
 • pri vzgoji sodeluje s starši, šolo, domsko svetovalno družbo;
 • organizira urejanje zbirk, panojev, prostorov in okolice doma;
 • spremlja dogajanje v jedilnici dijaškega doma, rešuje posebne vzgojne in učne probleme dijakov, jim svetuje in spodbuja k reševanju;
 • pripravlja in sooblikuje pravila življenja in dela v dijaškem domu ter vodi pedagoško dokumentacijo o vzgojnem delu;
 • skrbi za izobraževanje strokovnih delavcev ter vodi pedagoško dokumentacijo;
 • skrbi za zdrav način življenja dijakov, izvaja zdravstveno preventivo in se povezuje z zdravstvenimi ustanovami. 
   

Osebnostne lastnosti:

Vzgojitelj v dijaškem domu je zrel, sočuten, čustveno stabilen, urejen, prilagodljiv, komunikativen, in ustvarjalen. Ima sposobnosti vodenja in organizacije. Njegov cilj je doseganje harmoničnih odnosov v okviru pravil življenja in dela v dijaškem domu. Pozna pedagoške pristope dela z mladimi, področje didaktike in psihologije. Pri delu je dosleden, strog, načelen in pozitivno naravnan. Dijakom pomaga in jih spoštuje, a zahteva upoštevanje pravil in izvedbo dogovorjenih nalog.

Pogoji dela:

Zaradi nenehnih stikov z ljudmi obstaja nevarnost okužb, zlasti ob epidemijah. Za vzgojitelja v dijaškem domu se izvajajo redni zdravstveni pregledi. 

Delovni pripomočki:

Vzgojitelj v dijaškem domu pri svojem delu uporablja avdiovizualna sredstva, opremo za interesne dejavnosti (rekviziti za šport in rekreacijo, glasbeni instrumenti, material za likovno ustvarjanje, fotografski aparat), časopise, revije, leposlovne in strokovne knjige ter pisarniški material. Pripomočki so na voljo pedagoškemu osebju in dijakom v domu. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima strokovni izpit iz področja vzgoje in izobraževanja.
 • Zna izvesti pedagoško diagnostiko, zbirati in vrednotiti podatke o posameznem dijaku in vzgojni skupini.
 • Zna vzgajati in usmerjati dijake v skladu s cilji vzgojnega programa.
 • Zna reševati vzgojno in učno problematiko dijakov, jim ustrezno svetovati in usmerjati.
Spremla stroko.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: