Tehnik kemijske tehnologije

Elementi periodnega sistema

Kaj delavec običajno dela:

 • v proizvodnji izvaja kemijske tehnološke procese, nadzira mehansko in elektronsko vodene procese ter naprave;
 • skrbi za operativno in tehnološko pripravo proizvodnje ter zagotavlja vse potrebne elemente, surovine ter embalaže za tehnološki proces;
 • upravlja predpisana medfazna analitska dela in nadzoruje kakovost;
 • sodeluje pri razvojnem in raziskovalnem delu;
 • lahko je vodja izmene, oddelka ali manjše proizvodne enote;
 • dela lahko v tekstilni, usnjarski, celulozno-papirni, živilski, elektro in kovinski industriji.
   

Osebnostne lastnosti:

Tehnik kemijske tehnologije je ustvarjalen, natančen in zanesljiv. Ima smisel za opazovanje in analizo, zato zna predlagati spremembe in izboljšave v procesu dela. Je učinkovit in jasen komunikator ter redno sledi novostim na strokovnem področju. 

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledice razmer pri delu so okvare vida, zastrupitve s plini, odrgnine, udarci, ureznine in razjede, ki jih povzročijo vrtljivi deli strojev, ostri pripomočki in delo s kemikalijami. Obvezna je uporaba zaščitnih očal, obleke in obutve, čelade, rokavic, glušnikov in včasih maske. Delo zahteva upoštevanjem navodil za varnost delavcev, prostora in okolja. 

Delovni pripomočki:

Tehnik kemijske tehnologije pri svojem delu uporablja različne naprave in stroje za proizvodnjo kemijskih in drugih izdelkov. To so tehnološke linije, črpalke, mešalniki, filtrske naprave, sušilniki, ventilatorji, izmenjevalci toplote, računalniška oprema in transportne naprave. Uporablja tudi laboratorijske naprave in merilne instrumente, kot so tehtnice, ph metri, birete in mikroskopi. Dela s surovinami v trdnem, tekočem in plinastem stanju, polizdelki, energetskimi surovinami, embalažnimi materiali, vzorci, izvzete niso niti nevarne kemikalije. K dokumentaciji njegovega dela spadajo tehnološka navodila, delovni nalogi, recepture, naročilnice in fakture. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Natančno pozna materiale po izvoru, kakovosti, lastnostih in uporabi.
 • Obvlada različne tehnološke postopke, razume delovanje strojev in naprav ter pomen njihovega vzdrževanja.
 • Zna izvesti in nadzorati kemijske procese.
 • Pozna različne metode merjenja in merilno regulacijske tehnike. 
   
Obrat kemijske proizvodnje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: