Tehnik papirniške tehnologije

Bala papirja na nosilcu v tovarni

Kaj delavec običajno dela:

 • spremlja in vodi proizvodni proces izdelave celuloze, lesovine in recikliranih vlaknin
 • nadzira, spremlja in usmerja delovanje tehnoloških postopkov in linij v papirništvu
 • izvaja laboratorijski nadzor kakovosti celuloze, papirja, premaznih mešanic in vhodnih surovin
 • sodeluje pri razvoju papirniških proizvodov in tehnoloških postopkov
 • zajema in interpretira podatke za oblikovanje normativov in predpisov o porabi časa, materiala in energije
 • pripravlja navodila in predpise za delo in tehnološke postopke
 • upravlja z merilnimi, krmilni in regulacijskimi sistemi
 • sodeluje pri načrtovanju proizvodnje, vodenju in organizaciji dela večjih skupin sodelavcev v proizvodnih obratih.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik papirniške tehnologije je vesten, iznajdljiv, natančen, dosleden, samostojen in gospodaren. Redno spremlja novosti na področju razvoja in vodenja sestavljenih tehnoloških postopkov. Ima smisel za delo z ljudmi in je usmerjen k sodelovanju z različnimi strokami.

Pogoji dela:

Tveganja za poškodbe pri delu predstavljajo predvsem vrteči se deli naprav, visokotlačna para in električne naprave v procesu proizvodnje. Previdnost je potrebna tudi pri delu s kemikalijami. Tehnik v proizvodnji mora uporabljati zaščitna oblačila, glušnike in očala.

Delovni pripomočki:

Tehnik papirniške tehnologije pri svojem delu uporablja računalniško opremo s transporterji,  pripomočke za manipulacijo materialov v procesih predelave lesovine, celuloze in papirja ter kuhalnike in pralnike. Pri postopkih oblikovanja papirja, kartonov in lepenk uporablja previjalce, rezalnike, premazne naprave, stroje za oblikovanje končnih izdelkov ter motorje za prenos energije. Materiali s katerimi dela so les, celulozna, sintetična in mineralna vlakna ter odpadni papir. Uporablja tudi kemikalije za razklop lesa in beljenje vlaken, polnila, pigmente, premazna sredstva, kemijska pomožna sredstva, tehnološko vodo, goriva, maziva in lepila. K dokumentaciji njegovega dela spadajo prospekti, strokovna literatura, navodila in predpisi iz varstva pri delu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna postopke operativnega vodenja v proizvodnji celuloze, lesovine in vseh vrst papirjev, kartonov in lepenk.
 • Zna izvesti laboratorijski nadzor kakovosti različnih surovin.
 • Zna pripraviti različno tehnično dokumentacijo, ki služi pri delu v proizvodnji.
 • Zna upravljati z različnimi stroji in napravami.
Ročna izdelava papirja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: