Logoped

Odpravlja in preprečuje govorno-jezikovne težave vseh vrst.

Kaj delavec običajno dela:

 • odpravlja in preprečuje govorno-jezikovne težave vseh vrst; 
 • ugotavlja prisotnost težav, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije na področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu, branja in pisanja;
 • ukvarja se s preventivo, logopedsko detekcijo, diagnostiko, terapijo, z logopedskim svetovanjem, raziskovalnim delom in spoznavanjem ter uvajanjem novih metod, tehnik in sredstev dela;
 • svetuje glede pričakovanega izida obravnave, stranko seznani s trajanjem obravnave;
 • vodi logopedsko dokumentacijo. Natančno beleži napredek, dogovore, terapije ... 
 • prilagaja vsebine in metode dela ter didaktični material posamezniku glede na stopnjo in vrsto težav pri govoru in jeziku.
   

Osebnostne lastnosti:

Logoped je pri svojem delu zavezan etičnemu kodeksu, ki ga zavezuje k zakonitemu, humanemu, strokovnemu in poštenemu ravnanju pri izvajanju strokovnega dela. Od njega pa se pričakuje resen in odgovoren pristop do dela. Ker dela z različnimi ljudmi, strokovnjaki in starši, so komunikacijske sposobnosti in odlična artikuliranost nujne veščine, saj izvaja korekcije govora in jezika. Pri delu potrebuje potrpežljivost in sposobnost empatije, saj obravnava posameznika, ki ima težave z govorom oz. komunikacijo. 

Pogoji dela:

Logopedsko delo ne predstavlja večjih varnostnih tveganj. Občasno so bolj obremenjene glasilke, vendar s strokovnim delom in poznavanjem delovnih procesov v logopediji manjša varnostna tveganja niti ne pridejo do izraza. Logoped lahko dela v ambulanti, kabinetu, šolski učilnici ali na terenu. 

Delovni pripomočki:

Logoped pri svojem delu uporablja različne didaktične pripomočke, metode in tehnike za izboljšavo govorno-jezikovnih spretnosti. Pri delu s stranko vodi logopedsko dokumentacijo. Uporablja se tudi kot dokumentirani dokaz o opravljenih storitvah. Predstavlja pomoč pri pripravi poročil in izjav ter pri evalvaciji logopedskih storitev. Vodenje dokumentacije je nujen del logopedovega dela. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri, in sicer program specialna in rehabilitacijska pedagogika.
 • Ima znanja iz razvojne psihologije, biologije, teorije defektologije s pedagogiko oseb z motnjami v razvoju, metodike dela z otroki z motnjami vida in sluha, znanja ortopedije, fiziatrije, anatomije, fiziologije in patologije sluha in govora. 
 • Obvlada fonetiko z analizo govora ter metodiko in didaktiko dela z gluhimi in naglušnimi. Imeti mora znanja avdiologije z elektroakustiko in avdioprotetiko. 
Pomaga pri težavah z branjem.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: