Logoped

Kaj delavec običajno dela:

 • odpravlja in preprečuje govorno-jezikovne težave vseh vrst; 
 • ugotavlja prisotnost težav, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije na področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu, branja in pisanja;
 • ukvarja se s preventivo, z logopedsko detekcijo, diagnostiko, terapijo, z logopedskim svetovanjem, z raziskovalnim delom in s spoznavanjem in uvajanjem novih metod, tehnik in sredstev dela;
 • svetuje glede pričakovanega izida obravnave, stranko seznani s trajanjem obravnave;
 • vodi logopedsko dokumentacijo. Natančno beleži napredek, dogovore, terapije ... 
 • prilagaja vsebine in metode dela ter didaktični material posamezniku glede na stopnjo in vrsto težav pri govoru in jeziku.
   

Osebnostne lastnosti:

Logoped je pri svojem delu zavezan etičnemu kodeksu, ki ga zavezuje k zakonitemu, humanemu, strokovnemu in poštenemu ravnanju pri izvajanju strokovnega dela. Od njega pa se pričakuje resen in odgovoren pristop do dela. Ker dela z različnimi ljudmi, s strokovnjaki in starši, so komunikacijske sposobnosti in odlična artikuliranost nujne veščine, saj izvaja korekcije govora in jezika. Pri delu potrebuje potrpežljivost in sposobnost empatije, saj obravnava posameznika, ki ima težave z govorom oz. s komunikacijo. 

Pogoji dela:

Logopedsko delo ne predstavlja večjih varnostnih tveganj. Občasno so bolj obremenjene glasilke, vendar s strokovnim delom in poznavanjem delovnih procesov v logopediji manjša varnostna tveganja niti ne pridejo do izraza. Logoped lahko dela v ambulanti, v kabinetu, šolski učilnici ali na terenu. 

Delovni pripomočki:

Logoped pri svojem delu uporablja različne didaktične pripomočke, metode in tehnike za izboljšavo govorno-jezikovnih spretnosti. Pri delu s stranko vodi logopedsko dokumentacijo. Uporablja se tudi kot dokumentirani dokaz o opravljenih storitvah. Predstavlja pomoč pri pripravi poročil in izjav ter pri evalvaciji logopedskih storitev. Vodenje dokumentacije je nujen del logopedovega dela. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri, in sicer program specialna in rehabilitacijska pedagogika.
 • Ima znanja iz razvojne psihologije, biologije, teorije defektologije s pedagogiko oseb z motnjami v razvoju, metodike dela z otroki z motnjami vida in sluha, znanja ortopedije, fiziatrije, anatomije, fiziologije in patologije sluha in govora. 
 • Obvlada fonetiko z analizo govora ter metodiko in didaktiko dela z gluhimi in naglušnimi. Imeti mora znanja avdiologije z elektroakustiko in avdioprotetiko. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici: