Veterinarski inšpektor

Nadzoruje spoštovanje zakonov.

Kaj delavec običajno dela:

  • opravlja nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov na veterinarskem področju;
  • zagotavlja potrjevanje veterinarskih spričeval za živali ter živalske proizvode in izdaja predpisane dokumente;
  • izvaja tudi veterinarski nadzor imetnikov živali in nosilcev dejavnosti glede zagotavljanja varnosti živalskih proizvodov in krme;
  • izvaja preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja živalskih bolezni ali zoonoz;
  • ima nadzor nad prometom in trgovanjem z zdravili za živali ter nad njihovo uporabo;
  • nadzoruje izvajanje veterinarskih ukrepov v živinoreji.
     

Osebnostne lastnosti:

Ima smisel za živali in goji do njih human odnos. Je natančen, odgovoren in ima smisel za red in disciplino ter sposobnost za samostojno ukrepanje v novih situacijah. Je komunikativen, samostojen ter psihološko trden in prilagodljiv pri delu z ljudmi. Pomembna je sposobnost za raziskovanje, upoštevanje pravnih podlag in etičnih načel veterinarstva.

Pogoji dela:

Veterinarski inšpektor dela v pisarni in na terenu. Po potrebi dela na terenu izven rednega delovnega časa. Zaradi morebitnega stika s kužnimi živalmi in proizvodi živalskega porekla na terenu in pri proizvodnji mesa in izdelkov, je veterinarski inšpektor izpostavljen nevarnostim okužb. Za preprečevanje le-teh mora nositi zaščitno delovno haljo, rokavice, masko, kapo, kadar ima stik z živimi, mrtvimi živalmi ali živalskimi proizvodi. Pri delu lahko utrpi tudi različne poškodbe s strani živali. 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomoček veterinarskega inšpektorja sta v pisarni računalnik in telefon. Delovno gradivo in materiali so Uradni list, v katerem spremlja nove spremembe in dopolnila zakonov in predpisov s področja veterine. Pregleduje poslovne knjige strank, evidence o rezultatih preiskav, druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nanašajo na izvajanje predpisov o veterinarstvu in predpisov o zdravilih. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • univerzitetna izobrazba na področju veterinarske medicine;
  • ima izkaznico veterinarske inšpekcije Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
Zagotavljanja varnost živalskih proizvodov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: