Antropolog

kipci božanstev kot del kulture naroda

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z znanstvenim preučevanjem razvoja in vedenja človeka preko raziskovanja družbe in kulture, načina življenja, religije, popularne kulture, itd. 
 • zanimajo ga podobnosti in razlike v organizaciji družbenega in kulturnega med pripadniki različnih človeških družb in kultur (npr. med pripadniki staroselskih plemen na Borneu in prebivalci Slovenije v 20. stoletju);
 • pripravlja celostne ali delne analize posameznih družbenih in kulturnih pojavov;  
 • svetuje in opravlja analitično-raziskovalno delo v muzeju, raziskovalnem inštitutu ali nevladnih organizacijah;
 • posreduje antropološka znanja v pedagoškem poklicu.
   

Osebnostne lastnosti:

Je radovednega, ustvarjalnega in prožnega duha, prisotno je splošno zanimanje za družbeno in kulturno dogajanje in družbene probleme. Raziskuje in proučuje različne dejavnosti, ki temeljijo na sposobnostih kritičnega in analitičnega mišljenja, poznavanju temeljnih zakonitosti delovanja družbe in kulture ter na metodoloških znanjih in veščinah.

Pogoji dela:

Značilnih nevarnosti za delo antropologa ni, tako kot pri sorodnih poklicih pa ga lahko zaradi dolgotrajnega sedenja pesti slaba drža ter slab vid. Antropologi, ki opravljajo terensko delo v deželah, kjer je razširjena malarija in druge nalezljive bolezni, se morajo pred odhodom na pot ustrezno zaščititi. Antropologi, ki opravljajo terensko delo v tujini, pogosto potujejo in morajo terensko delo opraviti v različnih krajih, v katerih ostanejo tudi po več mesecev.

Delovni pripomočki:

Antropolog pri svojem delu uporablja raznovrstno strokovno literaturo, ki je predvsem v tujih jezikih, ter statistična in raziskovalna poročila. Obvlada metodološke pripomočke družboslovnega in humanističnega raziskovanja ter računalniške programe in opremo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima ustrezno visokošolsko izobrazbo.
 • Poleg temeljitega poznavanja družboslovnih in humanističnih znanj obvlada tudi pisno in ustno izražanje.
 • Obvlada metodološke pripomočke družboslovnega in humanističnega raziskovanja.
 • Poljudno, preprosto in razumljivo zna povedati ali sporočiti novo družboslovno in humanistično spoznanje, kritiko ali oceno.
maske so del mnogih ljudskih izročil
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: